Информационни и комуникационни технологии

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Информационни и комуникационни технологии

Дирекция „Информационни и комуникационни технологии"

Филип Иванов  

директор

тел.: 02 917 457
e-mail: [email protected] 

Лице за контакт: 
Шенай Мюмюн, главен експерт, тел.: 02 9217 642, e-mail: [email protected]


 1. отговаря за внедряването и прилагането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на образованието и науката;
 2. осигурява съвместимостта на системите за управление на базите данни, касаещи образованието и науката;
 3. координира и отговаря за изпълнението на политиката на министерството по отношение на въвеждането на ИКТ в училище и прилагането й от страна на административните структури към министерството с функции в същата област;
 4. координира и осъществява дейностите по национални и международни програми за въвеждане на ИКТ в областта на образованието и науката;
 5. координира и отговаря за дейностите по създаването и актуализирането на електронно учебно съдържание;
 6. поддържа националния образователен портал и отговаря за неговото функциониране и използване;
 7. отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното правителство, и за оперативна съвместимост на данните, обменяни между администрациите;
 8. участва в изготвянето и/или съгласува технически задания и спецификации, свързани с ИКТ системи в сферата на образованието и науката;
 9. отговаря за вписването на информацията за министерството и за неговите структури в регистрите и системите на Държавна агенция „Електронно управление";
 10. отговаря за функционирането на външните и вътрешните информационни системи и организира поддържането на компютърната техника в министерството и в неговите структури;
 11. създава, внедрява и поддържа интернет среда и цифрово хранилище за електронно съхранение на основните документи, създавани в процеса на работа в министерството, и създава и контролира изпълнението на правилата за достъп до това съдържание;
 12. организира и контролира достъпа до локалната мрежа и другите информационни връзки и комуникационни ресурси на министерството и създава и контролира базите данни с права и пароли на потребителите;
 13. изпълнява функциите на орган по развитие и експлоатация на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, по смисъла на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 46 от 2003 г.);
 14. организира и контролира дейността на външните специалисти и фирми, обезпечаващи информационните и комуникационните системи, софтуера и хардуера на министерството;
 15. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната й компетентност;
 16. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения