Управление и изпълнение на проекти

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Управление и изпълнение на проекти

Дирекция „Управление и изпълнение на проекти"

Владимир Станчев 

директор

тел.:  02 424 11 28
e-mail: [email protected]

Лица за контакти:
Гергана Станчева, държавен експерт, тел.: 02 424 11 36, e-mail: [email protected]
Радостина Петрова, главен експерт, тел.: 02 424 11 38, e-mail: [email protected] 


 1. изготвя и представя за оценка проектни предложения и осъществява всички съпътстващи действия и кореспонденцията с оценителната комисия през целия етап на оценяването им;
 2. осигурява дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, по които министърът на образованието и науката или министерството са бенефициенти, като:
  а) отговаря за цялостното управление, изпълнение, отчитане и контрол на дейностите по съответния проект съгласно договора за безвъзмездна помощ;
  б) ръководи, организира, координира и контролира дейността на екипите за управление на съответния проект;
  в) подпомага упражняването на представителството от ръководителите на проектите пред институции, партньорите, медии и всички трети лица;
  г) отговаря за спазването на плана за действие по проектите и за постигнатото качество;
  д) обезпечава дейностите по избор на изпълнител и сключването на договорите по реда на Закона за обществените поръчки;
  е) обезпечава изготвянето и сключването на договори за партньорство при наличие на партньори по проекта;
  ж) отговаря за оформянето и подписването на всички документи за плащания в рамките на проектите;
  з) организира, координира и контролира техническото и финансово междинно и финално отчитане на проектите;
  и) отговаря за въвеждането и поддържането на информацията по проектите в информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други подобни системи;
  к) отговаря за администрирането, докладването и проследяването на случаи на нередности и съмнения за измами по проектите;
  л) изготвя вътрешните регулации и процедури, свързани с изпълнението на проектите;
 3. осъществява общ мониторинг и контрол върху изпълнението на проектите в отделните им етапи;
 4. осъществява процесуално представителство за нуждите на проектите;
 5. представя тримесечни доклади на министъра на образованието и науката за хода на изпълнение на проектите;
 6. осигурява необходимата публичност и информация за изпълняваните дейности по проектите;
 7. организира, координира и контролира документооборота по проектите и отговаря за създаването на ред за съхраняването им.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+