Институт за гората

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за гората

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за гората

 

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,48

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Лесовъдство (вкл. Дендрология)
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,46

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Лесоустройство и таксация
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,08

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Горски култури, селекция и семепроизводство
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,52

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до: 20.04.2021 г.
Оценка: 8,09


Докторска програма: Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до10.11.2015 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения