Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ)

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ)

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Паразитология и хелминтология
Оценка: 9,20
Акредитацията е дадена на: 30.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 14.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Вирусология
Оценка: 9,24
Акредитацията е дадена на: 26.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Имунология
Оценка: 8,04
Акредитацията е дадена на: 26.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Морфология
Оценка: 9,53
Акредитацията е дадена на: 15.12.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Антропология
Оценка: 9,26
Акредитацията е дадена на: 15.12.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)

Професионално направление: 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Биохимия
Акредитация валидна до: 14.06.2026 г.
Оценка: 8,56
(актуализирано 22.02.2022 г.)

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Патология на животните
Акредитация валидна до: 14.05.2025 г.
Оценка: 8,28

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма:
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
Акредитация валидна до:
 14.05.2025 г.
Оценка: 
8,59

 

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 07.03.2022 г.
Оценка: 9,36

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения