Институт по информационни и комуникационни технологии

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по информационни и комуникационни технологии

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по информационни и комуникационни технологии

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 
Оценка: 9,45
Акредитацията е дадена на: 23.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление:  5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: 
Компютърни системи, комплекси и мрежи
Оценка: 
9,08
Акредитацията е дадена на: 
07.07.2022 г.
Срокът на валидност е 
до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление:  5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: 
Комуникационни мрежи и системи
Оценка: 
9,06
Акредитацията е дадена на: 
07.07.2022 г.
Срокът на валидност е 
до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Оценка: 9,60
Акредитацията е дадена на: 30.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Докторска програма: Информатика
Оценка: 9,54
Акредитацията е дадена на: 30.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Докторска програма: Изчислителна математика
Оценка: 9,58
Акредитацията е дадена на: 30.09.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика от област: Технически науки
Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до: 15.12.2023 г.
Оценка: 9,32


Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника от област: Технически науки
Докторска програма: Комуникационни мрежи и системи
Акредитация валидна до: 13.05.2022 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника от област: Технически науки
Докторска програма: Компютърни системи, комплекси и мрежи
Акредитация валидна до: 13.05.2022 г.
Оценка: 9,18

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,44

Професионално направление: 4.5 Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,60

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения