Институт по океанология - гр. Варна

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по океанология - гр. Варна

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по океанология - гр. Варна

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Оценка: 9,22
Акредитацията е дадена на: 30.09.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Докторска програма: Хидробиология
Оценка: 9,45
Акредитацията е дадена на: 30.09.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма
: Геология на океаните и моретата
Акредитация валидна до: 19.07.2024 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програмаОкеанология
Акредитация валидна до: 19.07.2024 г.
Оценка: 9,00

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Хидробиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,52

 


Докторска програма: Системи и устройства за опазвне на околната среда
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения