Институт по органична химия с Център по фитохимия

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по органична химия с Център по фитохимия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по органична химия с Център по фитохимия

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Органична химия
Акредитация валидна до: 22.02.2027 г.
Оценка: 9,86
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноте активни вещества
Акредитация валидна до: 22.02.2027 г.
Оценка: 9,82  
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Технология на природните и синтетичните горива
Акредитация валидна до: 28.04.2020 г.
Оценка: 9,66

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Теоретична химия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,68

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Органична химия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,74

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Нефтохимия и нефтохимичен синтез
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,62

Докторска програма: Химия на елементоорганичните съединения
Акредитация валидна до:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения