Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Професионално направление: 5.12 Хранителни технологии  
Докторска програма: Технология на тютюна и тютюневите изделия
Акредитация валидна до: 30.10.2026 г.
Оценка: 9,06 (акт. 24.06.2021 г.)

Професионално направление: 6.2 Растителна защита,  област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина 
Докторска програма: Растителна защита
Акредитация валидна до: 05.12.2024 г.
Оценка: 8,38

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до19.04.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения