Делегирани бюджети

Начало » Бюджети и финансови отчети » Делегирани бюджети

Делегирани бюджети 2023 г.

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището, по групи съгласно Заповед № РД09-2022 от 25.08.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.10.2023 г.)

Актуализиран списък на частните училища и детски градини, включени в системата на държавното финансиране за периода 2018 г. - 2023 г. (публ. 03.10.2023 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2023 г. (публ. 04.09.2023 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.) В сила от 01.09.2023 г. (публ. 01.09.2023 г.)

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2023 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед РД09-2052/29.08.2023 Г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2023 г.)

Заповед №  РД09-2106/30.08.2023  г. за утвърждаване на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2023 г.  (публ. 30.08.2023 г.) Настоящата заповед отменя Заповед РД № 09-476 от 23.02.2023 г.

Училища ВРБ към МОН, за които в разпределените средства за стипендии по бюджета им за 2023 г. са включени и допълнителни средства по чл. 2, ал. 10 на ПМС № 328/2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование (публ. 29.08.2023 г.) 

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2023 г., утвърдени със Заповед № РД09-2052/29.08.2023 г.г. на министъра на образованието и науката (публ. 29.08.2023 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (публ. 28.08.2023 г.) 

Заповед № РД09-1965/ 22.08.2023 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на едно дете в предучилищното образование за периода 1.08. - 31.12.2023 г. (публ. 22.08.2023 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от ПРБ съгласно Закона за държавния бюджет за 2023 г.  (публ. 08.08.2023 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно Закона за държавния бюджет за 2023 г. /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 337 от 02 май 2023 г. /  (публ. 08.08.2023 г.)

Заповед № РД09-1555/ 20.07.2023 г. за определяне на размера на средствата на един служител (образователен медиатор, социален работник и/или помощник на учителя), назначен в институциите с концентрация на деца и ученици от уязвими групи (публ. 24.07.2023 г.)

Разпределение на средствата за 2023 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи за общински детски градини и училища (публ. 25.07.2023 г., акт. 14.08.2023 г.)

Решение № 346 на МС от 5 май 2023 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. (публ. 16.06.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 337 от 2 май 2023 година за изменение и допълнение на Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 337 от  02 май 2023 г./  (публ. 16.05.2023 г., акт. 13.11.2023 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции към 1 януари 2023 г. съгласно информационната система на МОН - НЕИСПУО, по ПРБ - общини (публ. 16.05.2023 г., акт. 13.11.2023 г.)

Заповед № РД09-476/23.02.2023  г. за утвърждаване на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2023 г. (публ. 27.02.2023 г.) Отменена със Заповед №  РД09-2106/30.08.2023  г.

Заповед №  РД09-455/ 22.02.2023 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2023 година (публ. 22.02.2023 г.)


Делегирани бюджети 2022 г.

Разпределение на средствата по Постановление № 415 от 08.12.2022 г. на Министерски съвет, за приемане на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за новоприетите ученици в VIII клас в общински училища за учебната 2022/2023 година (публ. 19.12.2022 г.)

Заповед № РД09-4138/05.09.2022 г. за утвърждаване на  изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 година (публ. 07.09.2022 г.)

Актуализиран списък на частните училища и детски градини, включени в системата на държавното финансиране за периода 2018 г. - 2022 г. (публ. 05.09.2022 г.)

Заповед № РД09-3839 от 10.08.2022 г. за oпределяне на нов среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2022 г. (публ. 10.08.2022 г.)

Заповед № РД09-3847/ 10.08.2022 г. за  преустановяване на дейност на ЧДГ „Монтесори планета България“ – гр. Плевен, включена в системата на държавно финансиране (публ. 10.08.2022 г.)

Решение № 540 от 29.07.2022 г. на Министерския съвет за изменение на  Решение № 50 на МС от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на МС от 2022 г. (публ. 04.08.2022 г.)

Решение № 280 от 5 май 2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. (публ. 06.06.2022 г.)

Заповед № РД09-3101/18.05.2022 г. за утвърждаване на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 г. (публ.19.05.2022 г., електронно четим 09.03.2023 г.)

  • Заповед № РД09-4138/05.09.2022 г. за утвърждаване на  изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 година (публ. 07.09.2022 г.)

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 година (публ. 19.05.2022 г., електронно четим 09.03.2022 г. )

Разпределение на средствата за 2022 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в държавните и общински детски градини и училища (публ. 13.05.2022 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2022 г. (публ. 13.05.2022 г.)

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (публ. 04.05.2022 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-2808 от 07.04.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 03.05.2022 г.)

Училища ВРБ на МОН, за които в разпределените средства за стипендии по бюджета им за 2022 г. са включени и допълнителни средства по чл. 2, ал. 10 на ПМС № 328/2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование (публ. 08.04.2022 г.)

Информация за разпределението на средствата по училища, центрове за специална образователна подкрепа и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед № РД09-2741/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.04.2022 г.)

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2022 г., утвърдени със Заповед № РД09-2741/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.03.2022 г.)

Заповед № РД09-2657/ 24.03.2022 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2022 година (публ. 24.03.2022 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 50 от 2022 г./ (публ. 08.03.2022 г., акт. 03.06.2022 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно Закона за държавния бюджет/в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 50 от 2022 г./ (публ. 08.03.2022 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции към 1 януари 2022 г. съгласно информационната система на МОН - НЕИСПУО, по ПРБ – общини (публ. 08.03.2022 г., акт 03.06.2022 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г. (публ. 08.03.2022 г.)

Заповед РД09-2374/15.02.2022 г. за удължаване на срока на действието на Правилата за определяне на работните заплати ..., утвърдени със Заповед № РД 09-137/15.01.2021 г., изменени със Заповед № РД 09-1532/22.07.2021 г. и Заповед № РД 09-4626/26.11.2021 г. до 31.03.2022 г.  (публ. 15.02.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 50 от 3 февруари 2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.  (публ. 11.02.2022 г.)


Архив "Делегирани бюджети"

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения