10.04.2018 г. Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2018/2019 година

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2018 г. » 10.04.2018 г. Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2018/2019 година

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА
гр. София  1000,  бул. „Княз Дондуков”  №  2А

Резултати от конкурса за подбор на преподаватели за българските общности зад граница съгласно чл. 8 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018/2019 година

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, протоколите за сътрудничество и обмен с образователните министерства на Р Молдова и Украйна и Спогодбата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството на науката и висшето образование на Р Казахстан и Министерството на здравеопазването, образованието и спорта на Р Казахстан

ОБЯВЯВА   КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2018/2019 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Р Молдова (2 места);  
 2. Преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан;
 3. Преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия;
 4. Преподавател по български език и литература в Преславско многопрофилно общообразователно училище I-III степен, с. Преслав, Приморски район, Запорожка област, Украйна;
 5. Преподавател по музика в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
 6. Преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова;  
 7. Преподавател по български народни танци в Теоретичен лицей „Н. Трятаков“, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Р Молдова.
Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:
 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели/учители по български език и литература през последните три години да са действащи преподаватели/учители на трудов договор в системата на висшето или училищното образование на територията на Р България;
 • Кандидатите за преподаватели по музика и български народни танци могат да бъдат музиканти или хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по музика и български народни танци да имат най-малко три години стаж в системата на образованието или културата (включително читалища);
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.
Допълнителни изисквания към кандидатите:
 • За преподаватели по български език и литература в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Р Молдова
  • да имат научна степен;
  • да имат готовност за провеждане на извънучебни научни и културни мероприятия;
  • да участват в подготовката на научни сборници и университетски вестник.
 • За преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан
  -    да владее руски език писмено и говоримо;
  -    да има задълбочени познания по история на България;
  -    да притежава компютърна грамотност и умения за осъществяване на дистанционно обучение по български език и литература.
 • За преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград, Р Сърбия
  • да осъществява консултации за преподавателите от гимназията при подготовката на уроците по предметите, които се изучават на български език;
  • да осъществява извънкласни дейности.
 • За преподавател по музика в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова
  • с предимство се ползва кандидатът, владеещ музикалните инструменти пиано и акордеон;
  • да работи с озвучителна техника;
  • да владее руски език на основно ниво.
 • За преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова
  • да има необходимите умения и квалификация за провеждане на учебни занятия по следните дисциплини: солфеж, теория на музиката, хармония, музикални форми и български фолклор;
  • добро ниво на владеене на руски език.
 • За преподавател по български народни танци в Теоретичен лицей „Н. Трятаков“, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Р Молдова
  • да има опит в работата с деца и възрастни;
  • да притежава организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа.
Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 10 април 2018 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Формуляр (по образец) за участие в конкурса – може да се свали тук;
 3. Копие от трудова книжка;
 4. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5. Копие от диплома за висше образование;
 6. Подробна автобиография;
 7. Актуална снимка;
 8. Списък на публикации (ако има такива).

* * *

 • Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 до 19,00 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).
 • Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.
 • Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.
 • Подадените документи не се връщат на кандидатите.
 • Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.
 • Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.
 • Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения