Одобрени проекти - Компонент 2

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Проекти » Одобрени проекти - Компонент 2

Компонент 2


Проект: BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра“

Бюджет: 220 194 евро

Основна цел на проекта: Подобряване на благосъстоянието на деца в риск на територията на община Мездра, посредством създаване на подходяща среда за протичане на учебния процес, като предпоставка за успешната социална и образователна интеграция на децата в неравностойно положение.

Реализацията на заложената цел ще бъде осъществено посредством следните специфични цели:

 • Подобряване на условията за равен достъп до учебно-възпитателния процес;
 • Допълнително обучение на 20 педагогически специалисти и 2 ромски медиатори за работа с деца в неравностойно положение;
 • Назначаване на ромски медиатори за улесняване интеграцията на деца и семейства в риск от ромското етническо малцинство;
 • Провеждане на допълнителни занимания с деца, в т.ч. и от етническите малцинства за подобряване поготовката им за училище, социалните и езикови умения на деца в уязвимо положение;
 • Подобряване на физическата средата в детските градини, в които протича учебния процес;
 • Осъществяване на инициативи за социално включване и взаимно опознаване на децата в риск;
 • Привличане на родителите и заинтересовани страни в процеса на образователна и социална реализация на децата;
 • Провеждане на информационни кампании за промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към деца в риск;

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://www.zaedno-mezdra.eu/bg.

СНИМКИ
==================================================================================

Проект: BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино“ на община Смядово

Бюджет: 228 940 евро

Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е подобряване на социалната интеграция и подготовката за училище на деца от етническите малцинства и в икономическо неравностойно положение.

Специфични цели: Да се подобри достъпа до образование и възможности за развитие на социалните умения за 172 деца (на възраст от 3 до 6 години) от ромската общност и от социално слаби семейства в общините Смядово и Ветрино чрез обхващане в детски градини и подобряване на качеството на обучение и възпитание.

Конкретните цели и задачи на проекта са насочени към:

 • Повишаване на интеркултурната компетентност на учителите за работа в мултиетническа среда в общините Смядово и Ветрино;
 • Развиване на знания, интереси и умения за общуване на 338 деца от местните общности в детските градини;
 • Създаване на условия за равен старт в училище чрез усвояване на български език от децата от местните общности и децата в риск от социално изключване и бедност на възраст от 3 до 6 г. от общините Смядово и Ветрино.
 • Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етнически малцинства с фокус върху ромите и децата в социална изолация.
 • Създаване на работещ модел за възпитаване на етническа толерантност, самочувствие и приятелство между децата, както и за привличане и задържане на децата в детските градини от социално слаби семейства, чрез изучаване на български и ромски танци и взаимно опознаване на традициите и културните ценности."     

Партньор на проекта: Oбщина Ветрино

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://chance.gateway.bg/bg.

СНИМКИ

========================================================================================

Проект: BG06-211 "Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени" на община Павликени

Бюджет: 221 525 евро

Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е подобряване на благосъстоянието на 264 деца в риск от социално изключване чрез съхранение и развитие на културната идентичност на децата от ромски произход в интеграционна мултикултурна среда, по-добра подготовка за училище, включваща подобряване на техните социални и езикови умения.

Проектното предложение предвижда  въвеждане на комплексен подход за създаване на интеграционна среда за децата от рисковата група чрез въвеждане на иновативни педагогически практики - учене на български език чрез участие в театрализирането на народни приказки, развитие на социалните умения и адаптиране към образователния процес чрез участие в творчески работилници - за рисуване, за пеене и танцуване и за отглеждане на цветя и билки и третата мярка е насочена към родителите на децата от рисковата група и предвижда повишаване на родителския им капацитет за отговорно родителство и осъзнаване на ценността на образованието за житейската реализация на децата им и избор на двама ромски образователни медиатори.                                                                                    

Партньор на проекта: Cдружение “Център за стратегии по проблеми на малцинствата“   

СНИМКИ


======================================================================


Проект: BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование - грижа за деца в риск в Община Средец“ на община Средец

Бюджет: 225 328 евро

Основна цел на проекта: Проектът е насочен към подобряване на благосъстоянието на децата в риск в община Средец на възраст от 3-6 години, чрез създаване на устойчива среда за социална адаптация и образователна интеграция, която в дългосрочен план трябва да гарантира подобряване на нивото на предучилищна подготовка за децата от социално уязвими групи, осигуряване на стабилна среда за подкрепа на родителите в неравностойно положение и избягване на ранното отпадане от училище сред най-младите членове на общността.                                                                 

Партньор на проекта: СНЦ "Диалог"    

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: www.children-sredets.eu.

СНИМКИ


==================================================================


Проект: BG06-218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск” на община Исперих

Бюджет: 225 391 евро

Основна цел на проекта: По-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, включително и от ромски произход; по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 години; по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Дейностите трябва да са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.

Партньор на проекта: СНЦ «Женска Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и Асоцииране»

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://decavrisk.isperih.bg/.

СНИМКИ

======================================================


Проект: BG06-219 „Шанс за всяко дете“ /община Каварна/ на община Каварна

Бюджет: 224 854 евро

Основна цел на проекта: По-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, включително и от ромски произход; по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 години; по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Населението в община Каварна е предимно от малцинствените групи, селата в околността постепенно се обезлюдяват и нивото на развитие е значително понижено.

Дейностите по проекта  са насочени изцяло към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия.

СНИМКИ
==============================================================


Проект: BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи“ /община Сливен/ на община Сливен

Бюджет: 220 578 евро

Основна цел на проекта:  Основната цел на проекта е подобряване на социалната интеграция и подготовката за училище на деца от етническите малцинства и в икономическо неравностойно положение.  Подцели:  - подобряване на социалните умения на децата и родителите, подпомагане и улесняване достъпа до училище.

Специфични цели:

 • Откриване и стимулиране на индивидуалните способности на децата в различни сфери на изкуството, историята и литературата;
 • Повишаване на самочувствието и увереността в собствените способности на всяко дете, чрез грижа за него като автономна личност

Партньор на проекта: СС – Интро АД

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://bg06-221.sliven.bg/.

==================================================================================


ПРОЕКТ BG06-233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен"

Бюджет: 231 802 евро

Основната цел на проекта е да спомогне за подобряване на подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпът до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, и тази цел напълно съответства с , основната цел на Компонент 2 „Грижа за деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Разписаните формати и събития и предлаганите мерки са насочени към 5 от детските градини на Община Плевен, като 2 от тях се намират в административно-териториални единици със значителен дял на население в неравностойно положение, включително ромско – с. Дисевица Община Плевен и гр. Славяново, Община Плевен. По отношение на другите 3, които се намират на територията на гр. Плевен, районите в които се намират са със значителен дял на население в неравностойно положение, включително ромско.

Основна целева група, която ще бъде покрита по проекта:

Децата от местните общности на възраст между 3 и 6 години;

Децата в риск, особено представители на социално слабите, включително ромската етническа група, на възраст между 3 и 6 години, изложени повече от останалите на риск от социално изключване и бедност;

Децата от семейства с нисък доход;

Децата в риск от етническите малцинства;

Децата в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места – за гр. Славяново и с. Дисевица

Вторичната целева група е представена от:

Ромски образователни медиатори, педагогически персонал в 5-те детски градини, организационен персонал на подпомогнатите общинска администрация Плевен, непривилегированите родители на децата.                                     

Партньор на проекта: Българо-норвежко дружество, Осло, Норвегия

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://bg06-233-pleven.info.

==============================================================================================================================

Проект : BG06-236 “Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в Община Садово“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“,финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 на община Садово


Бюджет: 220 633 евро

Основна цел на проекта: Проектът е насочен към социалното включване и привличане към образователната система на деца в риск от отпадане от детските градини в Община Садово.

Чрез дейностите ще се идентифицират децата в риск от отпадане, и  ще се проведат мероприятия с тях и техните родители за  стимулиране интереса към ученето, за преодоляване на психологически трудности и за постигане на ефективно социално включване.

За реализиране на тези дейности ще се стимулира активното взаимодействие на родителите и децата с учители, експерти, медиатори и местната общност. Чрез участието си в проекта педагогически специалисти и ромски образователни медиатори ще формират практически умения за работа с деца в риск.

В резултат ще се спомогне за по-дълбокото взаимно приемане и по-активното включване на децата от малцинствените общности, ще се стимулира етническата толерантност и разбиране на другата култура и ще се подкрепят интеграцията и превенцията от отпадане от училище на децата в риск от ромски произход в Община Садово.

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://youth-sadovo.info/.
=================================================================================================================
Проект: BG06-242 „Да изразим себе си“ на Столична община

Бюджет: 231 916 евро

Основна цел на проекта: Създаване на ефективен механизъм, в седем детски градини, за социализация и образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност и засилване на мотивацията за участие в образователния процес на деца на възраст 3 до 6 години от уязвими групи, изложени на риск, от социално изключване и бедност, включително и такива от ромска и/или друга етническа група, чрез Програма за работа с деца в мултикултурна среда, включваща социално-психологически, възпитателни и творчески занимания за работа с децата, партниране със семейството, местните общности, структури на гражданското общество и местната власт.

Основна целева група  са деца от уязвими групи, изложени на риск, от социално изключване и бедност, включително и такива от ромска и/или друга етническа група, от седем детски заведения на територията на 5 столични района: „Люлин“, „Илинден“, „Слатина”, „Сердика”, „Кремиковци“. Общият брой обучавани деца в тях е: 1095 бр., от които 359 бр. са от социално слаби семейства, вкл. от  ромска и/или друга етническа група (различна от Българска).                                                           

Партньор на проекта
Фондация „Асоциация Анимус“
Сдружение „Разнообразни и равни“

СНИМКИ
===========================================================================================

Проект: BG06-243 "Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе" на община Русе

 • Бюджет: 224 780 евро

Основна цел на проекта: Общата цел на проекта е да се създадат привлекателни условия в 5 детски градини на територията на Община Русе - ЦДГ "Звездица", ЦДГ "Детелина", ЦДГ "Ралица", ЦДГ "Червената шапчица" и ОДЗ "Снежанка", като се въведат модерни образователни методи за предучилищна подготовка на деца в неравностойно положение, включително и от ромски произход, да приложи интегрирани подходи за работа с деца и родители чрез разнообразни форми на интеркултурно образование и да постигне трайно сближаване на деца от различни социални групи в интеграционна мултикултурна среда.

Специфични цели:

 • Подобряване на материалната база в детските градини, предмет на проекта и създаване на привлекателни условия за отглеждане, възпитание и предучилищна подготовка на децата от общността, с фокус към ромската етническа група;
 • Създаване на равни възможности за предучилищна подготовка и социално приобщаване на деца в риск на територията на Община Русе;
 • Постигане на по-висока успеваемост в предучилищната подготовка на децата от рискови социални групи и от различни етнически малцинства;
 • Въвеждане на модерни учебни практики, интерактивни методи и неформално образование в детските градини в Община Русе;
 • Развитие на разнообразни форми на интеркултурно образование, по-лесен път за иновациите и високотехнологичните решения в предучилищната подготовка на децата от общността;
 • Пълноценно участие на родители от рискови социални групи и етнически малцинства при формиране на дългосрочни стратегии за деца, участие в клубове, училищни настоятелства и работни групи за реализиране на ключови за Община Русе проекти в областта на образованието и интеграционните политики.
 • Прилагане на интегриран подход и мотивиращи дейности, насочени към родители на деца в риск за приобщаване на децата и учениците от етническите малцинства към образователната система и превенция на отпадането от задължителните степени на образование;
 • Изграждане на капацитет чрез форми на продължаващо обучение и квалификация на педагози, с включване на компонент "Интеркултурни компетентности";
 • Изграждане на трайни взаимоотношения и партньорски мрежи с организации от Кралство Норвегия и Княжество Лихтенщайн за международна съвместна работа и обмен в сферата на образованието между местните администрации, образователни институции за работа с деца в риск и техните семейства.
 • Развитие и разширяване на връзките между България, Кралство Норвегия и Княжество Лихтенщайн чрез общи дългосрочни програми за деца в риск, чрез сътрудничество между родителски клубове, неправителствени организации и педагози, образователни експерти и ромски медиатори;
 • Формиране на традиции за сближаване на различни социални общности, в изпълнение на директивите в областта на образованието и кохезионната политика на ЕС.

Партньори на проекта: Kongsberg Soroptimistklub, SI Union of Norwa; B.A.R.N. Barn Av Regnbuen Norge

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://bg06-243-ruse.com/bg/.

СНИМКИ
======================================

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения