Информация за Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Информация за Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Програма BG06 "Деца и младежи в риск",
финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на програма „Деца и младежи в риск“

Финансовият механизъм е приносът на страните-донори, насочен към намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните отношения между държавите-донори и държавите-бенефициенти посредством предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В съответствие с Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014 България получава финансова помощ в размер на 78,6 млн. евро за финансиране на проекти, в следните приоритетни сектори:

 • опазване и управление на околната среда;
 • изменение на климата и възобновяеми енергийни източници;
 • гражданско общество;
 • човешко и социално развитие;
 • опазване на културното наследство;

Всички проекти одобрени за финансиране по ФМ на ЕИП 2009 – 2014, трябва да съответстват на националните приоритети, стратегии и политики на България в съответните приоритетни сектори, както и на споразуменията с ЕИП и Европейския съюз.

Целта на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” е да бъде повишено благосъстоянието на децата и младежите в риск. Тя ще бъде реализирана чрез разработване и прилагане на модел за социално включване и предоставяне на различни услуги на децата и младежите в риск в България в партньорство със Съвета на Европа.

Програмни области

Съгласно чл. 2.1 на Регламента за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009 – 2014  (наричан по нататък Регламента) в България ще бъдат финансирани следните програмни области:

 • Интегрирано управление на морските и вътрешните води;
 • Биологично разнообразие и екосистема;
 • Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
 • Фонд за неправителствени организации;
 • Деца и младежи в риск;
 • Инициативи за обществено здраве;
 • Консервация и възстановяване на културно и природно наследство;
 • Стипендии.

Страни-донори

Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Общ размер на финансовата помощ за програмата, включително национално съфинансиране – 10 153 074 евро

Принос на Финансовия механизъм - 8 630 113 евро (85%)

Размер на националното съфинансиране - 1 522 961 евро (15%)

Компоненти на програмата

В рамките на програма BG06 „Деца и младежи в риск“ се подкрепят проекти в следните направления:

Първи компонент: „Младежи в риск“

Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти по това направление, е 4 972 056 евро. Тук се включват следните конкретни мерки:

 • Изграждане на младежки центрове със знака за качество на Съвета на Европа;
 • Прилагане на ефективни програми за социално включване, здравословен начин на живот и превенция на девиантното поведение на младежите;
 • Усъвършенстване на неформалното обучение;
 • Подобряване на качеството на работата на младежките лидери и ромските образователни медиатори;
 • Насърчаване на доброволчеството за предоставяне на младежки услуги;
 • Анализ на рисковете за развитието на младежите, както и техните нужди;
 • Социално приобщаване на младежите;
 • Популяризиране на услугите сред младите хора за постигане на максимална прозрачност и достъпност;
 • Осигуряване на техническа инфраструктура.

Втори компонент: „Деца в риск“

Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти в тази област, е 2 475 941 евро. Тук се включват следните мерки за финансиране:

 • Дейности за повишаване на готовността за училище на деца от социално слаби или ромски семейства;
 • Стимулиране на  ангажираността на родителите и общността към необходимостта от обучение и образование на децата след 3 годишна възраст;
 • Популяризиране и улесняване на работата на ромските образователни медиатори сред общността;
 • Подходящи обучения на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за предлагане на интеркултурно образование;
 • Инфраструктурни подобрения, разработване на образователни материали и учебни пособия.

Трети компонент: „Изграждане на капацитет“

Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на предварително определения проект в тази област, е 1 000 000 евро. Изпълнител на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и младежите от етническите малцинства. Партньор на проекта е Съвета на Европа. Мерките, обект на финансиране, са:

 • Обучение на персонала от младежките центрове;
 • Квалификация на служителите от детските градини;
 • Подготовка на ромски образователни медиатори;
 • Подготовка на местни обучители;
 • Изготвяне, превод и разпространение на образователни материали;
 • Изследване на ефектите от изпълнението на проекта върху целевите групи;
 • Оценка на резултатите от изпълнението на проекта;
 • Осъществяване на мониторинг.

Четвърти компонент: „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“

Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на предварително определения проект в тази област, е 359 240 евро. Изпълнител на проекта е Район Красна поляна на Столична община. Мерките, обект на финансиране, са:

 • Разширяване на мрежата от допълнителни педагогически и социално психологически услуги за постигане на ранна интеграция на децата;
 • Провеждане на допълнителни обучения по български език за доброто му овладяване, като предпоставка за успешно справяне с училищния материал;
 • Придобиване на училищни навици на децата;
 • Формиране на умения за здравословен начин на живот;
 • Работа на терен с ромските родители, осъществявана от ромския медиатор по проекта;
 • Съхранение и развитие на културната идентичност на децата.

Целеви групи

Първи компонент:

 • Деца и младежи от местните общности на възраст между 15 и 29 години;
 • Деца и младежи, изложени на по-висок риск от социално изключване и бедност.

Втори компонент:

 • Деца на възраст 3 до 6 години;
 • Ромски медиатори, педагогически и медицински/социален персонал в детските градини, организационен персонал на общинските администрации, родители.

Специфични форми за безвъзмездна финансова помощ

Фонд за двустранни отношения – финансова помощ за намиране на проектни партньори от държавите-донори, участия в семинари, разширяване и утвърждаване на двустранните взаимоотношения със съответните институции от страните-донори и с проектните партньори, обмяна на добри практики, участия в семинари, работни срещи и обучения. Бюджетът на Фонда е в размер на 152 300 евро.

През 2015 г., бюджетът на фонда беше увеличен до 387 300 евро.

Фонд за допълнителни дейности – финансова подкрепа за организирани от програмния оператор събития, насочени към укрепване на сътрудничеството между програмните оператори; обмен на опит и добри практики. Бюджетът на Фонда възлиза на 175 113 евро.

Структура на управление на Програмния оператор

Министерство на образованието и науката – чрез дирекция „Външни европейски програми“ – отговаря за изготвянето и изпълнението на програма BG06 „Деца и младежи в риск“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения