Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”

Информационни семинари по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

На 12 юли 2016 г. от 11.00-13.00 ч. и от 15.00-17.00 ч., в сградата на Министерството на образованието и науката (7 ет., зала 2 на конферентния център) ще се проведат два информационни семинара по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, съфинансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), по която Министерството на образованието и науката е програмен оператор за периода 2009-2014 година.

Семинарите са по повод обявената нова покана за кандидатстване за безвъзмездна помощ от Фонда за двустранно сътрудничество на програма BG09. Предмет на поканата е изпълнението на дейности за насърчаване на двустранното сътрудничество между България и държавите донори по Финансовия механизъм на ЕИП – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Министерството на образованието и науката кани за участие в семинарите представители на всички категории допустими български институции кандидати за безвъзмездна помощ по поканата, а именно официално признати/акредитирани образователни и обучителни институции, вкл. висши училища, научни организации, училища и центрове за професионално обучение от България и от държавите донори.

Проявилите интерес госпожи и господа следва да попълнят приложения регистрационен формуляр за участие, в който от двата информационни семинара желаят да се включат и да го изпратят по ел. поща до определени за целта експерти от екипа на програмния оператор, както е указано във формуляра, в срок не по-късно от 8 юли 2016 г.

EEA Grants

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

http://eeagrants.org

ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Началната дата за кандидатстване по настоящата покана е 1 юни 2016 г.
Крайната дата за подаване на предложения за финансиране е 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по поканата

Покана № 5 по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“, програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

Министерството на образованието и науката публикува петата покана за набиране на кандидатури за индивидуални стипендии за мобилност по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“ на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“. За стипендии за трансгранична мобилност с учебна цел, обмяна на опит и осъществяване на научни изследвания по настоящата покана могат да кандидатстват:

 • студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации – за мобилност в страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);
 • студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от висши училища и научни организации от страните от ЕИП ЕАСТ – за мобилност в България.

Периодът за осъществяване на мобилностите по настоящата покана е пролетния/летния семестър на академичната 2015-2016 година.

Поканата е отворена за кандидати от всички области на висшето образование и научните изследвания до 8 декември 2015 г. за изпращане на кандидатури в съответните висши училища и научни организации.

Пълният текст на поканата за кандидатстване е достъпен на адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257.

МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЛЕТЕН/ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2015/2016 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

СТАТУС: ЗАТВОРЕН

СРОКОВЕ:

 • 08.12.2015 г. в 12.00 ч.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
 • 23.12.2015 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;
 • 04.02.2016 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ЕСЕНЕН/ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2015/2016 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

GUIDELINES FOR APPLICANTS

СРОКОВЕ:
- 18.05.2015 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
- 29.05.2015 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;
- 31.07.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЛЕТЕН/ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2014/2015 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

GUIDELINES FOR APPLICANTS

СРОКОВЕ:

 • 30.12.2014 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
 • 15.01.2015 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;
 • 20.02.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

МЯРКА „ПОДГОТВИТЕЛНИ ВИЗИТИ”

СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

GUIDELINES FOR APPLICANTS

СРОКОВЕ:

 • 28.11.2014 г., 12 ч. българско време: подаване на документи в програмния оператор
 • 30.12.2014 г.:  Обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2014/2015 АКАДЕМИЧНАГОДИНА

СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

GUIDELINES FOR APPLICANTS

СРОКОВЕ:

 • 01.12.2014 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
 • 10.12.2014 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;
 • 10.01.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

СТАТУС: ЗАТВОРЕНА

GUIDELINES FOR APPLICANTS

СРОКОВЕ:

 • 30.11.2014 г., 12 ч. българско време: подаване на документи в програмния оператор
 • 15.01.2015 г.:  Обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

THE EUROPEAN ECONOMIC AREA SCHOLARSHIP PROGRAMME BG09

CALL FOR PROPOSALS FOR BILATERAL ACTIONS

The call launching date is 1 June 2016 and the deadline for submission of applications is 9 December 2016 or until funds depletion.

MOBILITY PROJECTS IN HIGHER EDUCATION MEASURE
SPRING SEMESTER OF THE ACADEMIC 2015/2016 YEAR

STATUS: CLOSED

DEADLINES:

 • 08.12.2015 at 12.00 h Submission of applications to the institutional coordinators in the home institutions;
 • 23.12.2015 at 12.00 h Submission of the documents at the Programme Operator;
 • 04.02.2016: Announcement of the approved candidates on the web-site of the Programme Operator;

MOBILITY PROJECTS IN HIGHER EDUCATION MEASURE
AUTUMN SEMESTER OF THE ACADEMIC 2015/2016 YEAR

STATUS: CLOSED

GUIDELINES FOR APPLICANTS

DEADLINES:

 • 18.05.2015 at 12.00 h  Submission of applications to the institutional coordinators in the home institutions;  
 • 29.05.2015 at 12.00 h  Submission of the documents at the Programme Operator
 • 31.07.2015 Announcement of the approved candidates on the web-site of the Programme Operator

MOBILITY PROJECTS IN HIGHER EDUCATION MEASURE
SPRING SEMESTER OF THE ACADEMIC 2014/2015 YEAR

STATUS: CLOSED

GUIDELINES FOR APPLICANTS

DEADLINES:

 • 30.12.2014 at 12.00 h  Submission of applications to the institutional coordinators in the home institutions;  
 • 15.01.2015 at 12.00 h  Submission of the documents at the Programme Operator
 • 20.02.2015 Announcement of the approved candidates on the web-site of the Programme Operator

PREPARATORY VISITS MEASURE

STATUS: CLOSED

DEADLINES:

 • 28.11.2014 at 12.00 h  Bulgarian time: Submission of the documents at the Programme Operator
 • 30.12.2014:  Announcement of the approved candidates

MOBILITY PROJECTS IN HIGHER EDUCATION MEASURE
WINTER SEMESTER OF THE ACADEMIC 2014/2015 YEAR

STATUS: CLOSED

GUIDELINES FOR APPLICANTS

DEADLINES:

 • 01.12.2014 at 12.00 h  Submission of applications to the institutional coordinators in the home institutions;  
 • 10.12.2014 at 12.00 h  Submission of the documents at the Programme Operator
 • 10.01.2015  Announcement of the approved candidates on the web-site of the Programme Operator

PROJECTS FOR INTERINSTITUTIONAL COOPERATION MEASURE

STATUS: CLOSED

GUIDELINES FOR APPLICANTS

DEADLINES:

 • 30.11.2014 at 12.00 h  Submission of the documents at the Programme Operator
 • 15.01.2015  Announcement of the approved candidates

ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”, МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА“

ПЪРВА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“ за академична 2013–2014 г.

Срокове:

 • 01.03.2014 г. Подаване на документите в изпращащата институция;
 • 20.03.2014 г. Подаване на документите на избраните от изпращащата институция кандидати в Програмния оператор

FIRST CALL FOR PROPOSALS

Mobility projects in higher education and research measure

Deadlines:

 • 01.03.2014: Submission of applications to the home institution
 • 20.03.2014: Submission of applications of the candidates, which are selected by the home institution to the Programme Operator  

Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Конкурс за подбор на външни независими оценители по Програма „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване: 10.02.2014 г.

Повече информация

Архив

Архив на EEA Grants

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения