Критерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Критерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

ЛогоКритерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

Критерии 9:
Центърът допринася за развитието на качеството на младежката работа
Индикатори

9.1. Центърът използва регулярно оценка, като основа за обучение и самоусъвършенстване.
9.2. Центърът развива нови и иновативни модели за работата си с младежи.
9.3. Центърът обменя информация с младежката общност относно съдържанието и качеството на тяхната работа, и с професионалистите и доброволците, участващи в младежката работа на национално и международно ниво.
9.4. Центърът разработва собствени обучителни материали и ги разпространява сред младежката общност на национално и международно ниво.

Критерий 10:
Центърът осигурява участието на младите хора, младежките организации и асоциации в разработването на техните концепции и програми
Индикатори

10.1. Центърът взима предвид положението и тревогите на младите хора при разработване на програмите си.
10.2. Центърът е партньор на младежкото гражданско общество, като се застъпва за взимащите решения и имащите правомощия, да отчетат гледната точка и тревогите на младите хора при взимането на решения и прилагането на политиките.
10.3. Центърът използва експертизата на младежките организации, асоциации и структури, които имат специфични компетенции да обогатят дейностите, които предлага и ги счита за консултанти.
10.4. Центърът активно развива ключови дейности и добри практики с младите хора, младежките организации, асоциации и структури.

Критерий 11:
Центърът допринася за насочеността на младежките политики
Индикатори

11.1. Центърът е място, на което разнообразието от заинтересовани страни отразява въздействието на младежката работа върху политиката за младежта.
11.2. Центърът е въвлечен в директно застъпничество за устойчиви младежки политики, или за по-здрава връзка между местната реалност на младежите и съдържанието на младежките политики.
11.3. Центърът има регулярен обмен на младежки политики с публичните власти, отговорни за младежта.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения