Обучение на Компонент 1, гр. Будапеща, Унгария

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения » Обучение на Компонент 1, гр. Будапеща, Унгария

Обучение на Компонент 1, гр. Будапеща, Унгария

През м. март 2015 и м. април 2015 г., се проведоха обучения на екипите за управление, младежките работници и ромските образователни медиатори, наети по проектите, финансирани по Компонент 2 на Програма BG06 "Деца и младежи в риск". Обучението се проведе в Международен младежки център, гр. Будапеща. Това е вторият център на Съвета на Европа със Знак за качество. По време на обучението експертите разясниха структурата на Съвета на Европа, начините за финансиране, управление, самостоятелност. Видовете дейности, ресурсите, които се използват за обезпечаване работата на центровете и др. Представителите на проектите имаха възможността да се запознаят с няколко представители на местни НПО, които работят в сферата на ромските проблеми, както на местно, така и на международно ниво.

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения