Германия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Германия

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изпращане на германски преподаватели в български училища    

обн., ДВ, бр. 102 от 01.11.2002 г.


чл. 19 от Спогодба между правителството на Република България и Федерална република Германия за културно сътрудничество от 19 март 1996 г.

обн., ДВ, бр. 75 от 3.09.1997 г.

Срок на действие: Съгл. Чл. 23 се сключва за 5 години, с автоматично продължаване за нови 5 години.


Програма за културно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия

обн., ДВ, бр. 23 от 18.03.1997 г.


Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между Република България и Република Гърция

обн., ДВ, бр. 91 от 26.10.1993 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения