Кралство Белгия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Кралство Белгия

Спогодба за сътрудничество между правителството на Република България от една страна и правителството на Френската общност на Кралство Белгия и правителството на Валония от друга страна

обн. - ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г.

Срок за действие: В сила от 30.06.2000 г.

Тази Спогодба се сключва за срок 5 години и се подновява автоматично за нови периоди от 2 години. Всяка от страните може да я денонсира с предварително писмено уведомление, изпратено до другите страни, най-малко 6 месеца преди изтичането на валидността й. В случай на денонсиране страните ще се постараят да завършат започнатите общи проекти, спазвайки духа на тази спогодба.


Програма 2013 – 2015 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Белгия, от друга, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република България и Комисията на Френската общност на регион Брюксел-столица    

обн. - ДВ, бр. 9 от 1.02.2013 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения