Архив-стари години

Начало » Документация » Нормативни актове » ПМС и РМС » Архив-стари години

 

РЕШЕНИЕ № 845 на Министерския съвет от 22 ноември 2018 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година

РЕШЕНИЕ № 829 на Министерския съвет от 22 ноември 2018 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 година

 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 28.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт (Обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.2017 г., в сила от 1.09.2017 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г.; в сила от 01.10.2000 г.; ...; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Решение № 341 от 21 май 2018 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната2018-2019 година

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на МС от 08.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 на МС от 15.09.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда", одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 08.03.2017 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.2017 г., в сила от 14.03.2017 г.)

Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 година,приет с Решение № 775 на Министерския съвет от 14 декември 2017 г.

Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2017/2018 година, приет с Решение № 766 на Министерския съвет от 12 декември 2017 г.


Решение № 328 от 3 май 2016 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2016 – 2017 година

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31.03.2016 г.


  • РЕШЕНИЕ № 343 от 18 май 2015 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2015 – 2016 година

   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 на МС от 17.05.2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012-2013 година

  • РЕШЕНИЕ № 375 от 11 май 2012 г. на МС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2012-2013 година


  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 16.09.2010 г. за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 20.07.2010 г. за изменение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр. 42 от 2010 г.)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 27.05.2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г.

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 на МС от 03.05.2007 г. за създаване на Национален център \\\"Европейски младежки програми и инициативи\\\" и за приемане на Устройствен правилник на Националния център \\\"Европейски младежки програми и инициативи\\\"
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала (ОТМЕНЕНО С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения