Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Образци на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Заповед № РД09-1569/ 21.07.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на график на на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – увреден слух за учебната 2023 – 2024 година (публ. 25.07.2023 г.)


Съгласно Графика на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – увреден слух, за учебната 2023 – 2024 година, утвърден със Заповед № РД 09-1569/21.07.2023 г. на министъра на образованието и науката, утвърдените със същата заповед образци на заявки ще бъдат попълвани от директорите на държавните, общинските и частните училища в периода от 26.07. до 31.07.2023 г. по електронен път на интернет адрес: https://schoolbooks.mon.bg.


I. График на на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – увреден слух за учебната 2023 – 2024 година – Приложение № 1;

II. Образци на заявки:
1. Образец на заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети произношение и развитие на речта за учениците със сензорни увреждания – увреден слух, за I клас за учебната 2023 – 2024 година – Приложение № 2;
2. Образец на заявка за учебен комплект по специалния учебен предмет развитие на речта за учениците със сензорни увреждания – увреден слух, за II клас за учебната 2023 – 2024 година – Приложение № 3;
3. Образец на заявка за учебен комплект по специалния учебен предмет развитие на речта за учениците със сензорни увреждания – увреден слух, за III клас за учебната 2023 – 2024 година – Приложение № 4.

Информация за издателството, което ще разпространява учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – увреден слух за учебната 2023 – 2024 година (публ. 25.07.2023 г.)


Заповед № РД09-1129/26.05.2023 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за VII клас за учебната 2023 – 2024 година (публ. 29.05.2023 г.)

График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за VII клас за учебната 2023 – 2024 година – Приложение № 1;

Образeц на заявка за учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за VII клас за учебната 2023 – 2024 година – Приложение № 2.

Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за VII клас за учебната 2023 – 2024 година (публ. 29.05.2023 г.)


Заповед № РД09-605/17.03.2023 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници по география и икономика и по математика за V клас и за VI клас за учебната 2023 – 2024 година (публ. 20.03.2023 г.)

График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници по география и икономика и по математика за V клас и за VI клас за учебната 2023 – 2024 година – Приложение № 1;

Образец на заявка за учебници по география и икономика и по математика за V клас – Приложение № 2

Образец на заявка за учебници по география и икономика и по математика за VI клас – Приложение № 3

Линкове за достъп до oдобрените учебници за V клас и за VI клас по учебните предмети география и икономика и математика след извършени обективно необходими промени (публ. 20.03.2023 г.)

Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници по география и икономика и по математика за V и за VI клас за учебната 2023 – 2024 година (публ. 20.03.2023 г.)


Заповед № РД09-413/ 20.02.2023 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023 – 2024 година и на образци на заявки по възрастови групи и класове (публ. 23.02.2023 г.)


Съгласно Графика на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023 – 2024 година, утвърден със Заповед № РД 09-413/20.02.2023 г. на министър на образованието и науката, утвърдените със същата заповед образци на заявки ще бъдат попълвани от директорите на държавните и общинските детски градини и училища в периода от 21.03. до 31.03.2023 година по електронен път на интернет адрес: https://schoolbooks.mon.bg.

Директорите на частните детски градини и училища попълват образците на заявки в периода от 21.03. до 31.05.2023 г. по електронен път на интернет адрес: https://schoolbooks.mon.bg.


График на дейностите и заявките за учебниците по учебните предмети география и икономика и по математика за V клас и за VI клас ще бъдат публикувани, след като приключи откритата със Заповед № РД 09-2710/21.10.2021 г. на министъра на образованието и науката процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за V клас и за VI клас по учебните предмети география и икономика и по математика след извършени обективно необходими промени на съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото и/или електронното изпълнение. (допълнено 28.02.2023 г.)


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023 – 2024 година – Приложение № 1. (публ. 23.02.2023 г.)

 1. Образец на заявка за познавателни книжки за първа възрастова група – Приложение № 2.
 2. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група – Приложение № 3.
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група – Приложение № 4.
 4. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група – Приложение № 5.
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас – Приложение № 6.
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас – Приложение № 7.
 7. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас – Приложение № 8.
 8. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас – Приложение № 9.
 9. Образец на заявка за учебници за V клас – Приложение № 10.
 10. Образец на заявка за учебници за VI клас – Приложение № 11.
 11. Образец на заявка за учебници за VII клас – Приложение № 12.

 12. Образец на заявка за познавателни книжки за първа възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 13.
 13. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 14.
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 15.
 15. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 16.
 16. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в I клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 17.
 17. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците във II клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 18.
 18. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в III клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 19.
 19. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в IV клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 20.
 20. Образец на заявка за учебници за учениците в V клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 21.
 21. Образец на заявка за учебници за учениците в VI клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 22.
 22. Образец на заявка за учебници за учениците в VII клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 23.

Линкове за достъп до одобрените учебни комплекти по учебен предмет родинознание за II клас след извършени обективно необходими промени

Учебните комплекти са включени в заявката за учебници и учебни комплекти за II клас за учебната 2023 – 2024 година.

„Бит и техника“; учебен комплект на Тодорка Жекова Стефанова и колектив
Родинознание за 2. клас
Учебна тетрадка по Родинознание за 2. клас

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД; учебен комплект на Илиана Мирчева
линк електронно четим учебник
https://sales.anubis-bulvest.com/MON2/a2rod/elektronno-chetim-uchebnik-26.html
тетрадка
https://sales.anubis-bulvest.com/MON2/a2_Rod_23_tetradka/index.html

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД; учебен комплект на В. Петрова, Е. Янакиева, Й. Първанова, Р. Стоянова
линк електронно четим учебник
https://sales.anubis-bulvest.com/MON2/b2rod/elektronno-chetim-uchebnik-61.html
тетрадка
https://sales.anubis-bulvest.com/MON2/b2_Rod_23_tetradka/index.html

„Просвета Плюс” ЕАД; учебен комплект на проф. Емилия Василева, доц. Силвия Цветанска
https://www.prosveta.bg/2-rod

„Просвета София” АД; учебен комплект на Людмила Зафирова, доц. Снежана Лазарова
https://www.prosveta.bg/2-rod


Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023 – 2024 година (публ. 23.02.2023 г., акт. 10.05.2023 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения