Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Начало » Учебници » Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2023 - 2024 година


Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2023 - 2024 година, утвърден със Заповед № РД09-115/24.01.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 26.01.2023 г.)


Приложения от № 1 до № 13 към   Заповед № РД09-76/18.01.2023 г., допълнена със   Заповед № РД09-586/16.03.2023 г. ,    Заповед РД09-1121/ 25.05.2023 г. ,   Заповед № РД09-1593/26.07.2023 г. и   Заповед № РД09-1822/ 14.08.2023 г. за утвърждаване на Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2023 - 2024 година

Списък на учебниците за X и за XII клас по учебния предмет религия (християнство-православие), съгласно Приложение 13 (публ. 30.08.2023 г.)

Списък на учебните комплекти по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, съгласно Приложение № 12 (публ. 26.07.2023 г.)

Списък на учебниците за VII клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии съгласно Приложение № 11 (публ. 26.05.2023 г.)

Списък на учебниците за V клас и VI клас по учебните предмети математика и география и икономика съгласно Приложение № 10 (публ. 17.03.2023 г.)

Списък на познавателните книжки за предучилищното образование съгласно Приложение № 1 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците и учебните комплекти за начален етап (от I до IV клас) съгласно Приложение № 2 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците за прогимназиален етап (от V до VII клас) съгласно Приложение № 3 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас) съгласно Приложение № 4 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебните комплекти по учебен предмет чужд език по учебни програми за постигане на нива по Общата европейска езикова рамка съгласно Приложение № 5 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците по учебни предмети за профилирана подготовка съгласно Приложение № 6 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците по учебни предмети от общата професионална подготовка съгласно Приложение № 7 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебните комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове съгласно Приложение № 8 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците по учебния предмет религия (християнство-православие), религия (ислям), религия (неконфесионално обучение) съгласно Приложение № 9 (публ. 19.01.2023 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения