Докторантски програми, предлагани от ЕУИ за академичната 2018/2019 година

Начало » Документация » Програми и проекти » Европейски университетски институт » Докторантски програми, предлагани от ЕУИ за академичната 2018/2019 година

Министерството на образованието и науката предоставя 2 (две) стипендии за обучение в Европейския университетски институт

Кандидатстването за докторантските програми, предлагани от Европейския университетски институт (ЕУИ) за академичната 2018/2019 година, се извършва в периода 01.11.2018 г. – 31.01.2019 г.

Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага докторантски програми и научни изследвания в следните 4 области:

1. История и цивилизация: 
https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme
2. Икономически науки: 
https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme
3. Юридически науки: 
https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme
4. Политически и социални науки:
https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/DoctoralProgramme 

През 2016 г. Министерството на образованието и науката стана пълноправен член на Европейския университетски институт.

Кандидатстването ще се извършва онлайн в периода 01.11.2018 г. – 31.01.2019 г.

МОН ще предостави 2 (две) стипендии в размер на 1315 (хиляда триста и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрените кандидати се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната членка, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ. Пълните финансови условия са публикувани на:
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo.

Специално определена комисия изготви национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия в ЕУИ:

  1. Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;
  2. Към крайния срок за кандидатстване кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен „Магистър“;
  3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Всички останали изисквания, поставени към кандидатите от Европейския университетски институт, могат да бъдат открити на интернет страницата на института: https://www.eui.eu.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения