Отпаднало правно основание

Начало » Наука » Новини и събития » Отпаднало правно основание

Отпаднало правно основание за издаване на Наредба № 1 за условията и реда за включване на научноизследователски организации, които могат да приемат чужденци за научна работа

На 11 май 2016 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха Директива (ЕС) 2016/801 относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми “au pair”. Директивата отменя Директива 2005/71/ЕО, на което основание е издадена от министъра на образованието и науката Наредба № 1 за условията и реда за включване на научноизследователски организации, които могат да приемат чужденци за научна работа.

В изпълнение на Директива (ЕС) 2016/801 са направени изменения в чл. 36 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и в чл. 24б от Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.). Съгласно чл. 36 (1) от ЗТМТМ граждани на трети държави, които са приети като научни работници и имат договор с научноизследователска организация за провеждане на научно изследване в рамките на научноизследователски проект, упражняват заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение за работа - за срока на продължителност на проекта.

В изпълнение на чл. 33, ал. 1 от Правилника за приложение на ЗТМТМ за провеждането на научното изследване в рамките на научноизследователски проект работодателят подава в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работника - гражданин на трета държава декларация по образец, копие от срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, подписан от страните и съобразен с посочената продължителност на научното изследване в рамките на научноизследователския проект, информация за провеждането и приключването на изследването, включително на територията на други втори държави членки, когато това е планирано, и копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава. За регистрацията по горепосочената алинея служебно се извършва проверка за наличие на вписване на работодателя в Регистъра на научната дейност в Република България по чл. 7б, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания.

Посочените разпоредби на ЗТМТМ и ЗЧРБ са актове от по-висока степен, поради което предвидената специфична правна уредба на Наредба № 1 от 2008 г. се явява издадена на отпаднало правно основание и същата няма да се прилага, въпреки че не е отменена изрично.

Научните организации и висшите училища, включени в Националния списък на научноизследователските организации със седалище в Република България, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти съгласно Наредба № 1 от 27.02.2008 г., следва да изпълняват изискванията на чл. 36 на ЗТМТМ и чл. 33 от Правилника за неговото приложение.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения