Конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в чуждестранни университети

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2019 г. » Конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в чуждестранни университети

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в следните чуждестранни университети:

 1. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република
 2. Запорожки национален университет, Украйна

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания:

 1. Да са български граждани, да преподават в български държавни висши училища или да работят в структурата на Българската академия на науките към момента на кандидатстване;
 2. Да имат висше филологическо образование – българска или славянска филология;
 3. Да имат най-малко тригодишен преподавателски стаж във висше училище и да притежават образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето образование „Хуманитарни науки“, направление „Филология“;
 4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на минимум B2 ниво от Общоевропейската референтна езикова рамка.

II. Допълнителни изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните университети:

 1. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република
 • Образователна степен „магистър“ или по-висока;
 • Преподавателски опит минимум 2 или повече години;
 • Възраст под 59 години;
 • добро здравословно състояние;
 • Добри познания по познания по българска филология, история и лингвистика;
 • Майчин български език;
 • Желание и отговорност към работния процес.
 1. Запорожки национален университет, Украйна

Преподавателят следва да притежава образователна и научна степен „доктор“ (PhD) или кандидат на филологическите науки.

Преподавателят ще преподава на студенти в образователна степен „бакалавър“ на следните специалности: „Филология“, програма „Славянски превод (български)“, български език като втори чужд език на магистърско образователно ниво по програма „Руски език и чужда литература. Втори език“, български език като избирателна дисциплина за бакалавърска степен  по програми „Туризъм“, “Журналистика“, „Странознание“.

Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно информацията, получена от приемащите университети.

Финансовите и административните условия по изпращането на преподавателите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по документи и чрез интервю. В срок до 22 февруари (петък) 2019 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН - ТУК. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН - ТУК. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) ;
 4. Списък на научните трудове и публикации;
 5. Мотивационно писмо (максимално 1 стр.);
 6. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
 7. Актуален документ за преподавателски и общ трудов стаж (служебна бележка);
 8. Копие от трудова книжка;
 9. Копие от личната карта;
 10. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 11. Актуална снимка, формат 3/4 см (моля да се прикрепи към биографичната справка);
 12. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

* * *

Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск) заедно с екземплярите на хартия.

Всеки кандидат може да кандидатства за едно преподавателско място.

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков”
№ 2А, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 22 февруари (петък) 2019 г. Документи с пощенско клеймо 22 февруари, но получени след 26 февруари 2019 година, няма да бъдат разглеждани.

Подадените документи не подлежат на връщане.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора.

 • За преподаватели не могат да кандидатстват лица, които вече са били такива, ако от завръщането им не са изминали 2 (две) години.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН - www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения