Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2019 г. » Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
град София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, протоколите за сътрудничество и обмен с образователните министерства на Р Молдова и Украйна и Спогодбата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството на науката и висшето образование на Р Казахстан и Министерството на здравеопазването, образованието и спорта на Р Казахстан

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
 2. Преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова;
 3. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Р Молдова;
 4. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия, Р Молдова;
 5. Преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова;
 6. Преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан;
 7. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;
 8. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в отдел „Образование“ към Градския изпълнителен комитет в гр. Бердянск и преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна
Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:
 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели/учители по български език и литература през последните три години да са действащи преподаватели/учители на трудов договор в системата на висшето или училищното образование на територията на Р България;
 • Кандидатите за преподаватели по музика могат да бъдат музиканти, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по музика да имат най-малко три години стаж в системата на образованието или културата (включително читалища);
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.
Допълнителни изисквания към кандидатите:
 • За преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей“, гр. Кишинев, Р Молдова
  - да участва в подготовката на национални и международни събития и провеждане на национални празници и чествания;
  - да осъществява подготовка на ученици за участие в литературни конкурси, състезания и олимпиади;
  - да владее руски език на основно ниво;
 • За преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей“, гр. Кишинев, Р Молдова
  - да владее руски език писмено и говоримо;
 • За преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова
  - да има необходимите умения и квалификация за провеждане на учебни занятия по следните дисциплини: солфеж, теория на музиката, хармония, музикален анализ и български фолклор;
  - добро ниво на владеене на руски език;
 • За преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан
  - да владее руски език писмено и говоримо;
  - да има задълбочени познания по история на България;
  - да притежава компютърна грамотност и умения за осъществяване на дистанционно обучение по български език и литература;
 • За преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна
  - да владее руски или украински език на добро ниво;
 • За преподавател по методика на преподаването на български език и литература в отдел „Образование“ към Градския изпълнителен комитет в гр. Бердянск и преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“
  - да има опит в работата с ученици
Необходими документи за участие в конкурса:

Ø В срок до 31 май 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Формуляр (по образец) за участие в конкурса – може да се свали ТУК;
 3. Копие от трудова книжка;
 4. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5. Копие от диплома за висше образование;
 6. Подробна автобиография;
 7. Актуална снимка;
 8. Списък на публикации (ако има такива).

* * *

Ø Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в Приемната на партерен етаж в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо). Кандидатури, получени в МОН след 5 юни 2019 г., независимо от датата на пощенското клеймо за изпращане, няма да бъдат разглеждани.

Ø Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

Ø Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.

Ø Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Ø Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.

Ø Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Ø Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения