До 23 май 2019 г. Покана за предложения

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 23 май 2019 г. Покана за предложения


Поради освобождаването на чл.-кор. проф. дфн Екатерина Ангелова Бъчварова като член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ възниква нуждата от избирането на нов член в областта: „Науки за земята“ до изтичане мандата на настоящия.

Министерството на образованието и науката отправя покана до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве или други научни организации, както и до всички хабилитирани учени да отправят предложения за допълване състава на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“.

Предложенията могат да се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, партер - „Запад“, стая № 1, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа с краен срок 23.05.2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения