Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Подбор на членове на Секторни съвети на уменията за допълване на определени позиции по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката (публикувано на 05.12.2023 г.)

Покана

Формуляр за кандидатстване

Документите се подават електронно или на хартиен носител:

  • електронно на адрес: [email protected] (подписани с електронен подпис от кандидата или подписани и сканирани);
  • на хартиен носител - в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 727 и 02/9217 606

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 22.12.2023 г. включително. (публикувано на 05.12.2023 г.)


Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“ по проект по процедура BG05SFPR001-1.003 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ за:

Списък на класираните кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция - Експерт „Администриране на държавни помощи и отчитане“ (публ. 30.11.2023 г.)

Списък на класираните кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция - Координатор „Работа с родители“ (публ. 30.11.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция - Експерт „Администриране на държавни помощи и отчитане“ (публ. 21.11.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция - Координатор „Работа с родители“ (публ. 21.11.2023 г.)

Образец на автобиография

Длъжностна характеристика на позицията


Образец на автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката,  Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 20.11.2023 г. до 17:30 часа.


Подбор на членове на Секторни съвети на уменията по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката (публ. 02.10.2023 г.)

Списък с класираните кандидати за участие в Секторни съвети за уменията по проект № BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ (акт. 13.11.2023 г.)

Покана (акт. 03.10.2023 г.)

Формуляр

Документите се подават електронно или на хартиен носител:

  • електронно на адрес: [email protected] (подписани с електронен подпис от кандидата или подписани и сканирани);
  • на хартиен носител - в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 727 и 02/9217 606

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 16.10.2023 г. включително. (публ. 02.10.2023 г.)


Подбор на експерт за свободна позиция „Експерт, програми и проекти“ (позиция в проекта - Експерт „Юрист“) по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 13.09.2023 г.)

Списък на класираните кандидати след проведена процедура за подбор за позиция по проекта – Експерт „Юрист“ (публ. 12.10.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в процедурата за подбор на външни за администрацията на МОН експерти за длъжност „Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004 (позиция по проекта – Експерт „Юрист“) (публ. 28.09.2023 г.)

  1.  Обявление
  2.  Образец на автобиография
  3.  Длъжностна характеристика на позицията

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Краен срок за подаване на документи – 21.09.2023 г. до 17.30 часа. (публ. 13.09.2023 г.)


Подбор на експерт за свободна позиция „Експерт, програми и проекти“ (позиция в проекта – „Технически сътрудник“) по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 13.09.2023 г.)

Списък на класираните кандидати след проведена процедура за подбор за позиция по проекта – Експерт „Технически сътрудник“ (публ. 12.10.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в процедурата за подбор на външни за  администрацията на МОН експерти за длъжност „Технически сътрудник“ с код по НКПД 41102005 (позиция по проекта - „Технически сътрудник“) (публ. 28.09.2023 г.)

  1.  Обявление
  2.  Образец на автобиография
  3.  Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Краен срок за подаване на документи – 21.09.2023 г. до 17.30 часа. (публ. 13.09.2023 г.)


Подбор на експерт за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Допълнителна подкрепа за личностно развитие“) по проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 05.04.2023 г.)

Резултат от подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Допълнителна подкрепа за личностно развитие“) по проект „Успех за теб“ (публ. 10.05.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, кандидатстващи за позиция Координатор „Допълнителна подкрепа за личностно развитие“ (публ. 20.04.2023 г.)

Обявление
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 12.04.2023 г. до 17.30 часа.


Подбор на експерт за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Работа с родители“) по проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 05.04.2023 г.)

Резултат от подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Работа с родители“) по проект „Успех за теб“ (публ. 10.05.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, кандидатстващи за позиция Координатор „Работа с родители“ (публ. 20.04.2023 г.)

Обявление (публ. 05.04.2023 г.)
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 12.04.2023 г. до 17.30 часа.


Подбор на експерт за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Териториални екипи“) по проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 05.04.2023 г.)

Резултат от подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Териториални екипи“) по проект „Успех за теб“ (публ. 10.05.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, кандидатстващи за позиция Координатор „Териториални екипи“ (публ. 20.04.2023 г.)

Обявление (публ. 05.04.2023 г.)
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 12.04.2023 г. до 17.30 часа.


Подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта - Водещ координатор) по проект „Студентски практики – Фаза 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (публ. 03.02.2023 г.)

Резултат от подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта - Водещ координатор) по проект „Студентски практики – Фаза 2“ (публ. 22.02.2023 г.)

Допълнителен списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта - Водещ координатор) (публ. 13.02.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта - Водещ координатор) по проект „Студентски практики – Фаза 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (публ.13.02.2023 г.)

Обявление (публ. 03.02.2023 г.)
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 10.02.2023 г. вкл. (публ. 03.02.2023 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения