Закрила на деца с изявени дарби

Начало » Приобщаващо образование » Закрила на деца с изявени дарби

 

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
(обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; ... изм., бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) (публ. 07.04.2020 г.)

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ 94 от 30 май 2022 г. (обн. ДВ. бр.41 от 3 юни 2022 г.) (публ. 13.06.2022 г.)

ИСКАНЕ за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби (публ. 07.04.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения