Деца и ученици, търсещи или получили закрила

Начало » Приобщаващо образование » Деца и ученици, търсещи или получили закрила

Информация за приемане и обучение на деца и ученици, търсещи и получили закрила

Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища

Регионални управления на образованието Заявление

Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

Регіональні управління освіти Заява

Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

Regional Departments of Education Аpplication

Образователни ресурси

Учебно помагало по български език като чужд за начален етап - А1 и А2 - 1 част (публ. 20.02.2023 г.)
Препоръчваме файлът да се свали и да се отвори с Adobe Acrobat Reader 

Учебно помагало по български език като чужд за начален етап - А1 и А2 - 2 част (публ. 20.02.2023 г.)
Препоръчваме файлът да се свали и да се отвори с Adobe Acrobat Reader 


Учебно помагалo по български език А1 за възрастни  (публ. 17.03.2022 г.)

Учебно помагало по български език А2 за възрастни (публ. 17.03.2022 г.)

Учебно помагало по български език B1 за възрастни (публ. 17.03.2022 г.)


Тестове по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А1 и А2 от общата европейска езикова рамка, изготвени по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Тест по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А1 от общата европейска езикова рамка (публ. 25.08.2021 г.)

Тест по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А2 от общата европейска езикова рамка (публ. 25.08.2021 г.)


Приемане и обучение за лица, търсещи или получили международна закрила, когато не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование

НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (Обн. - ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г. ) 


Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави и продължаване на образованието в българско училище

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., изм. и доп.,...)


Допълнително обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език (Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) 


Учебни програми по български език като чужд

Учебна програма по български език като чужд за търсещи или получили международна закрила и за мигранти в задължителна училищна възраст

Учебна програма по български език като чужд за възрастни, търсещи или получили международна закрила


Отчитане на допълнителното обучение по български език като чужд

Кратък обяснителен текст с нормативните основания, свързани с провеждането на допълнителното обучение по български език като чужд;

Отчетна форма в Ексел по образец, отнасяща се до размера на изразходваните от образователните институции средства.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+