Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Начало » Приобщаващо образование » Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства


Стратегически документи


Решение № 278 от 5 май 2022 година (публ. 11.11.2022 г.) 


Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

План за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 -2020 г.)


Дейности в подкрепа на образователната интеграция се осъществяват от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

https://coiduem.mon.bg/

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения