Ограничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. » Ограничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

Ограничена покана за подбор на проекти:
„Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

На 11.09.2019г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви Ограничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие “.

Основна цел на процедурата е да се разшири териториалния обхват на младежките центрове в Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП в периода 2009-2014г., да се увеличи многообразието на техните дейности, както и броя на младежите и на другите представители на общността, включени в дейностите на центровете, с цел да се осигури съответствието им с нуждите на младите хора в региона (включително и на тези от уязвимите групи).

Допустими кандидати по процедурата са съответните общини: Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца.

Техни партньори за изпълнението на проектите могат да бъдат:

  • от българска страна - публични органи и неправителствени организации,
  • от страна на държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) - всеки публичен или частен правен субект, учреден с търговска или нетърговска цел, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в държавите-донори, държавите-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава-бенефициент или всяка международна организация, орган или агенция от тези страни, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на проекта, се считат за допустими партньори по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е в размер на 4 000 000 евро.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 500 000 евро до 1 500 000 евро. Съфинансиране от страна на кандидатите не се изисква.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 11.11.2019 г., 18:00 ч.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/894ab7ea-a9e8-4db3-ae8c-b5de1f6c050b 
 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения