3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3;

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Списък на училищата, класирани с проекти за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 "Модернизиране на материално-техническата база"

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по дейност по Дейност 1: 13 май 2019 г.

Лица за контакт по дейност 1 са както следва: 
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 424, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]  
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected] 
Андон Ковачев - младши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел. 02/9217 665, e-mail: [email protected] 


Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по дейност по Дейност 2: 13 май 2019 г.

Лица за контакт по дейност 2 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected] 
Маргарита Гатева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 425, e-mail: [email protected] 
Илиана Танева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 786, e-mail: [email protected] 
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: [email protected] 
Румяна Костадинова – експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: [email protected] 
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 797, e-mail: [email protected] 
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 563, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]   
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected] 


Дейност 3 „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по Дейност 3: 17 май 2019 г.

Лица за контакт по дейност 3 са както следва:
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected] 
Румяна Костадинова – експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: [email protected]  
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 424, e-mail: [email protected] 


Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

Класиране по дейност 1. „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в общообразователната подготовка“

Класиране по дейност 2. "Подобряване на условията за работа по природни науки в профилираната подготовка"

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Срокът за кандидастване е 7 май 2019 г.

Лица за контакт:
Георги Георгиев - главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 581, e-mail: [email protected] 
Емилия Григорова – експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected] 


Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Списък с класираните за финансиране проектни предложения за начален етап (публикувано на 18.07.2019 г.)

Списък с класираните за финансиране проектни предложения за прогимназиален етап (публикувано на 18.07.2019 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 30.04.2019 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: [email protected]  
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: [email protected] 
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 631, e-mail: [email protected] 


Модул „Културните институции като образователна среда “

Списък на училищата, одобрени за участие в НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" 2019, модул „Културните институции като образователна среда“ (публ. 02.09.2019 г.)

Регламент за организиране и провеждане на Национален конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна институция, музей или галерия (публ. 02.09.2019 г.)

Програма за дейностите на Националния център „Музейно училище” (публ. 02.09.2019 г., акт. 18.10.2019 г.)

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова - директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лица за контакт: Радостина Николова - главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 743; е-mail: [email protected] 
Елена Търничкова - главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 793; е-mail: [email protected] 
Галя Георгиева-Магаранова - главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 452; е-mail: [email protected] 


Модул „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“

Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Списък с класираните за финансиране проекти на Центровете за подкрепа за личностно развитие – центрове за специална образователна подкрепа (ЦПЛР – ЦСОП)

Формуляр за кандидатстване

Декларация

Приложение № 1 Списък за закупуване на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. за обезпечаване на дейностите за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в специализираните кабинети с цел осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в центровете за специална образователна подкрепа

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 30.04.2019 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 400, е-mail: [email protected]  
Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 720, e-mail: [email protected]  
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 631, e-mail: [email protected]  


 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения