7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 7;

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Правила за изпълнение на Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Приложение 1.а. - задължителни изисквания към електронните дневници

Приложение 2.а. - изисквания към изграждане/доизграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата

От 12.08.2019 г. (понеделник) стартира заявяването на средства  за електронни дневници и интернет свързаност на училищата, ЦПЛР и ЦСОП по НП ИКТ 2019 г. чрез онлайн платформата - https://np.mon.bg/.

Училищата, ЦПЛР и ЦСОП могат да заявяват средствата за:

  • електронен дневник - в срок до 03.09.2019 г. включително;
  • средства за Интернет - в срок до 20.09.2019 г. включително.

Всички училища, ЦПЛР и ЦСОП, заявили средства, ще получат финансиране диференцирано в зависимост от броя на учениците.

Обръщаме внимание, че със заявяването на средства за електронен дневник по НП ИКТ за 2019 г. училищата, ЦПЛР и ЦСОП се задължават да закупят и използват права за електронен дневник, който да отговаря на минималните изисквания за функционалност -  Приложение 1.а.

Кандидатстването на училищата по позициите за хардуерно оборудване и доизграждане на WiFi мрежи ще бъде възможно след 26.08.2019 г.

Кандидатстването на детските градини за мултимедийно оборудване и хардуер ще бъде възможно след 20.08.2019 г.

 

Списък на училищата, класирани за интерактивни дисплеи по НП ИКТ 2019

Списък на училищата, класирани за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи по НП ИКТ 2019

След приключване на дейностите по изграждане/доизграждане на Wi-Fi, директорите на класираните училища следва да прикачат в платформата:
- договор - в срок до 15.11.2019 г. включително;
- разходооправдателен документ - в срок до 31.01.2020 г. включително;
- приемо-предавателен протокол - в срок до 31.01.2020 г. включително.

Списък на детските градини, класирани за компект интерактивна дъска и късофокусен проектор или лаптоп по НП ИКТ 2019

Списък на училищата, класирани за получаване на средства за електронен дневник по НП ИКТ 2019

Списък на всички училища, ЦПЛР и ЦСОП, които ще получат средства за Интернет свързаност

Обобщен списък на средствата, които трябва да получат всички общински училища, ЦПЛР и ЦСОП, класирани по НП ИКТ, за електронен дневник/интернет/WiFi

 

От 26.09.2019 до 04.10.2019 г. е отворен Етап 2 за кандидатстване за компютърна техника.

Списък на училищата, класирани за персонални компютри с монитори, преносими компютри и таблети по НП ИКТ 2019

 

Ръководител: инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, [email protected]
Лица за контакт:
Филип Иванов – главен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02/92 17 600, [email protected]
Стела Колева – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02/92 17 459, [email protected]
Лилия Йосифова-Стоянова – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02/92 17 717, [email protected]


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения