10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 10;

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Правила за координацията и контрола на дейностите по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"

Приложение 1 - Формуляр за участие
Приложение 2 - Справка за дължимите обезщетения за периода
Приложение 3 - Декларация за условията
Приложение 4 - Декларация за достоверност на данните
Приложение 5 - Отчет за получените и изплатените средства през 2019 г.

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: [email protected] 
Антон Коев – главен експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения