Делегирани бюджети 2019 г.

Начало » Бюджети и финансови отчети » Архив "Делегирани бюджети" » Делегирани бюджети 2019 г.

Делегирани бюджети 2019 г.

Заповед № РД09-2908/18.11.2019 за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г. (публ. 20.11.2019 г.)

Решение № 644 от 1 ноември 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-1447 от 31.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

Разпределение на средствата за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските детски градини и училища

РЕШЕНИЕ № 208 от 16 април 2019 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

Списък на училищата, които ще получат средства за стипендии за учениците по чл. 4, ал. 1 т. 5 и т. 6 от ПМС № 328 от 2017 г.

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 776 от 2018 г. /

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно ЗДБ за 2019 г. /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 776 от 2018 г. /

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2019 г. съгласно Приложението

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2019 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите,
утвърдени със Заповед № РД 09-717/28.02.2019 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД09-342/17.01.2019 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г. съгласно Приложението

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. по общини

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2019 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ - общини

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения