Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО

Модели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование

Вариант 1: Писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията)
Приложим за придобиване на средно образование и втора или трета степен на професионална квалификация

Вариант 2: Писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията
Приложим за придобиване на средно образование и втора или трета степен на професионална квалификация (по решение на Педагогическия съвет)

Вариант 3: Защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част
Приложим за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения