11. НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 11. НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

 

11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ съгласно приложение № 11

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“


Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Списък на държавните училища с обхвата на дейности, модул "Създаване на достъпна архитектурна среда" (публ. 04.09.2020 г.)

Сайт за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към МОН: https://np.mon.bg.

Формуляр за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата и министъра на младежта и спорта


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected]

Лица за контакт: 
Константин Бояджиев - младши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, e-mail: [email protected]
Дарина Савова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, e-mail: [email protected];
Тодор Петров - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, e-mail: [email protected].


Модул II „Сигурност в училище“ (публ. 24.07.2020 г.)

От 24.07.2020 г. стартира процедура за кандидатстване по модул „Сигурност в училище“.

Кандидатстването за държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), държавните училища в системата на Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование става чрез онлайн платформата на МОН за кандидатстване по националните програми - https://np.mon.bg.

Срок за кандидатстване: до 25.08.2020 г. включително.

При кандидатстване по модул „Сигурност в училище“ не се допускат проектни предложения на второстепенни разпоредители с бюджет, които през предходните две години са получили средства по националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, модул „Сигурност в училище“.

Списък на одобрените проектни предложения по Модул ІІ "Сигурност в училище" (публ. 16.10.2020 г.)


Ръководител:
инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, [email protected] 

Лица за контакт:
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 029217734, [email protected];
Цветанка Иванова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 029217757, [email protected];
Шенай Мюмюн - главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 029217642, [email protected].

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения