Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити

Начало » Висше образование » Справки и прием във ВУ » Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити

Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити
за учебната 2022-2023 година

Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2022-2023 година (публ. 08.08.2023 г.)


Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити
за учебната 2021-2022 година

Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2021-2022 година (публ. 07.07.2022 г.)


Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити
за учебната 2020-2021 година

Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2020-2021 година (публ. 02.07.2021 г.)

Информация за минималната оценка на първите 10 на сто от положилите ДЗИ по български език и литература и средния успех по предмет от втория задължителен ДЗИ и от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (Приложение 1) (публ. 02.07.2021 г.);

Информация за средния успех от ДЗИ по български език и литература и минималните оценки на първите 30 на сто от положилите втори задължителен ДЗИ по предметите математика, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда (Приложение 2) (публ. 02.07.2021 г.).


Допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити
за учебната 2019-2020 година

Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т. 1 и 2 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ

(публ. 09.07.2020 г.)

Зрелостници, приети за студенти в държавно висше училище по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „“Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, Химични технологии“, „Общо инженерство“, имат право да получават ежемесечно допълнителна стипендия от 100 лева, при условие, че резултатите им от държавните зрелостни изпити и/или задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация са равни или по-високи от посочените по-долу приложения.

Стипендия можете да получите и ако бъдете приети в специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Приложение 1 Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т.1 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Приложение 2 Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2019-2020 година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т.2 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

(публ. 09.07.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения