Публични предприятия

Начало » Документация » Конкурси » Публични предприятия

Публична покана за избор на член на съвета на директорите „Образование и наука“ ЕАД (представител на държавата) (публ. 08.12.2023 г.)

Публична покана

Приложение № 1 Заявление
Приложение № 2 Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия
Приложение № 3 Информация за текущото състояние на „Образование и наука“ ЕАД, гр. София

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в административната сграда на Министерството на образованието и науката, Приемна на адрес:
гр. София - 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) календарни дни, считано от деня следващ датата на обявяване на публичната покана на интернет страницата на Министерството - 08.12.2023 г. Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 18 /осемнадесети/ декември 2023 г. За подадени в срок документи се приемат тези, които са постъпили в Приемната на Министерството до крайния срок за подаване на документи. (публ. 08.12.2023 г.)


Kонкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД, гр. София (двама представители на държавата и един независим член) (публ. 03.10.2023 г.)

Резултати от проведен конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД (двама представители на държавата и един независим член) (публ. 24.11.2023 г.)

Списък на допуснатите кандидати до писмената част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД (двама представители на държавата и един независим член) (публ. 19.10.2023 г.)

Публична покана;
Заявление;
Приложение № 2 Декларация - представител на държавата;
Приложение № 3 Декларация - независим член;
Информация за предприятието.

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 13 /тринадесети/ октомври 2023 г. За подадени в срок документи се приемат тези, които са постъпили в Приемната на Министерството до крайния срок за подаване на документи. (публ. 03.10.2023 г.)


Kонкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София (двама представители на държавата и един независим член) (публ. 03.10.2023 г.)

Резултати от проведен конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД (двама представители на държавата и един независим член) (публ. 17.11.2023 г.)

Списък на допуснатите кандидати до писмената част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД (двама представители на държавата и един независим член)

Публична покана;
Заявление;
Приложение № 2 Декларация - представител на държавата;
Приложение № 3 Декларация - независим член;
Информация за предприятието.

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 13 /тринадесети/ октомври 2023 г. За подадени в срок документи се приемат тези, които са постъпили в Приемната на Министерството до крайния срок за подаване на документи. (публ. 03.10.2023 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения