Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в три конкурса

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в три конкурса

(публ. 20.08.2020 г.)

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса:

 • „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“;
 • „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“;
 • „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.

1. „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2020 г.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия. Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, са:

 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2020 г. е 10 000 000 лв., от които 5 500 000 лв. за първия етап на проектите. Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв., а максималната сума без средствата за ДМА и/или ДНМА е 120 000 лв. като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв. за ДМА и/или ДНМА. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 30.09.2020 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1171

2. „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2020 г.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области:

 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2020 г. е 800 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв., а максималната е 30 000 лв. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове. Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 2.10.2020 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1174

3. „КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА ПЕТЪР БЕРОН. НАУКА И ИНОВАЦИИ С ЕВРОПА – 2020 г.“

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на изследването им:

• Химия (CHE)
• Обществени и хуманитарни науки (SOC)
• Икономически науки (ECO)
• Информатика и инженерни науки (ENG)
• Околна среда и науки за Земята (ENV)
• Науки за живота (LIF)
• Математика (MAT)
• Физика (PHY)

Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област.

Индикативен бюджет на конкурса:

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2020 година е 880 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел.

Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.
Продължителността на субсидията по програма „Петър Берон и НИЕ“ е между 12 и 24 месеца.

Допустими кандидати:
По програмата „Петър Берон и НИЕ“ кандидатстват съвместно кандидат-изследовател и българско висше училище или научна организация, в която ще бъде осъществен проекта (кандидат-базова организация).

Срокът за подаване на проектните предложения е до 05.10.2020 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1177

Информацията е достъпна и на английски език тук: https://www.fni.bg/?q=node/1176

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения