Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2021 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2021 г.

212 Музикални и сценични изкуства (публ. 09.09.2021 г.)

213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти (публ. 09.09.2021 г., 06.12.2021 г.)

214 Дизайн (публ. 09.09.2021 г.)

215 Приложни изкуства и занаяти (публ. 09.09.2021 г., акт. 20.09.2021 г.)

343 Финанси, банково и застрахователно дело (публ. 18.01.2021 г.) 

345 Администрация и управление (публ. 08.11.2021 г.) 

Учебни планове и учебни програми код 34 Стопанско управление и администрация: (публ. 18.01.2021 г., акт. 16.09.2021 г.) 

344 Счетоводство и данъчно облагане,
345 Администрация и управление и
346 Секретарски и административни офис дейности
 (публ. 18.01.2021 г., акт. 16.09.2021 г.) 

481 Компютърни науки  (публ. 15.11.2021 г.)

482 Приложна информатика (публ. 16.09.2021 г.)

521 Машиностроене, металообработване и металургия (публ. 20.09.2021 г., акт. 05.10.2021)

522 Електротехника и енергетика (публ. 19.08.2021 г., посл. акт. 15.11.2021 г.)

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техник (публ. 08.09.2021 г.)

524 Химични продукти и технологии (публ. 20.09.2021 г., акт. 08.12.2021 г.)

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (публ. 17.09.2021 г., акт 16.12.2021 г.)

541 Хранителни технологии (публ. 03.09.2021 г.)

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (публикувано 20.08.2021 г.)

544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (публикувано 20.09.2021 г.)

582 Строителство (публ. 15.09.2021 г.)

621 Растениевъдство и животновъдство (публ. 14.09.2021 г., акт. 27.10.2021 г.)

622 Градинарство (паркове и градини) (публ. 14.09.2021 г., акт. 30.09.2021 г.)

724 Дентална медицина и зъботехника (публ. 03.09.2021 г.) 

762 Социална работа и консултиране (публ. 23.09.2021 г., акт.06.10.2021 г.)

840 Транспортни услуги (публ. 17.09.2021 г., акт. 18.11.2021 г.)

851 Технологии за опазване на околната среда (публ. 20.09.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения