17. НП „Без свободен час“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 17. НП „Без свободен час“

 

17. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 1;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Без свободен час“


Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“


Модул 1. „Без свободен час в училище“ и Модул 2. „Без свободен час в детската градина“

Списък на общинските и държавните училища, детските градини и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма "Без свободен час" – модул 1, за периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г., утвърдени със Заповед № РД 09-4886/07.12.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2021 г.)

Списък на общинските и държавните училища, детските градини и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма "Без свободен час" – модул 2, за периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г., утвърдени със Заповед № РД 09-4886/07.12.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2021 г.)

Списък на детските градини, на общинските и държавните училища и ЦСОП,  за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма "Без свободен час", 2021 г., за периода 01.11.2020 г. до 30.06.2021 г., утвърден със Заповед № РД 09 - 3133/11.10.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.10.2021 г.)

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия (публ. 09.04.2021 г.)

Справка – декларация (публ. 09.04.2021 г.)

Карта за мониторингово посещение (публ. 09.04.2021 г.)

Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“

Списък на общинските и държавните училища, детските градини и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма "Без свободен час" – модул 3, за периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г., утвърдени със Заповед № РД 09-4886/07.12.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2021 г.)

Карта за мониторингово посещение (публ. 15.11.2021 г.)

Списък на детските градини, на общински и държавни училища и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма "Без свободен час", модул 3 - 2021 г., за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., утвърден със заповед № РД09-3133/11.10.2021 г. на министъра на образованието и науката

Заявление за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС (публ. 09.04.2021 г.)


Лица за контакти:
Мариана Лозанова – началник на отдел в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 749, e-mail: [email protected] 
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 449, e-mail: [email protected] 
Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел. 02 9217 426, e-mail: [email protected]  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения