Архив

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ » Архив

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

Заповед № РД09-651/17.05.2016 г. на министъра на образованието и наукта за създаване на Експертен консултативен съвет по приоритетна ос 1 - "Научни изследвания и технологично развитие" от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

 

ПОКАНА за участие в избора на представители на неправителствения сектор в Консултативен съвет за сътрудничество с НПО към проект BG05M20P001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

Eвропейската комисия даде зелена светлина на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

19.02.2015

Oперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” получи одобрението на Европейската комисия за изпълнение през новия програмен период 2014-2020 година.

България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма – “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

Общият бюджет на програмата възлиза на 1.37 млрд. лв. (финансиране от ЕС и национално съфинансиране), разпределен в четири приоритетни оси:

 • Научни изследвания и технологично развитие;
 • Образование и учене през целия живот;
 • Образователна среда за активно социално приобщаване;
 • Техническа помощ.

Процесът по разработване на единствената специализирана програма в областта на образованието и науката за България бе осъществен при изключителна публичност, прозрачност и привличане на всички заинтересовани страни.  Над 100 организации, социални партньори, представители на различни ведомства и граждани са дали повече от 1000 становища, коментари и позиции по програмата, които са взети предвид. Това е и една от причините окончателният вариант на ОП НОИР да бъде приет с такъв обществен консенсус.

Окончателният текст на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. може да видите по-горе.

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за избор на общ наблюдател с право на съвещателен глас и негов заместник в състава на Комитета за наблюдение на ОП „НОИР“

 1. В изпълнение разпоредбата на т. 8 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по т. 2 и ги кани да излъчат общ наблюдател с право на съвещателен глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и негов заместник в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:
  Група Образование и обучение
  • Фондация „Опън спейс“
  • Фондация на бизнеса за образованието
  • Фондация „Институт Отворено общество“
  • Фондация „Заедно в час“
  • Агенция за икономическо развитие и инвестиции – Силистра
   Група Предоставяне на информационни услуги
  • Агенция за развитие на човешките ресурси
   Група Младеж
  • Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
  • Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“
   Група Човешки и граждански  права и свободи
  • Сдружение Национална мрежа за децата.
 2. Одобрените организации в срок от  5 дни от датата на уведомяване писмено уведомяват министъра на образованието и науката за излъчения наблюдател с право на съвещателен глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и негов заместник, съгласно т. 9 от Механизма.
 3. Излъченият наблюдател с право на съвещателен глас и негов заместник трябва да отговарят на критериите посочени в т. 10.1, т. 10.2, т. 10.3 и т. 10.4 от Механизма.
 4. В срок от 15 дни от уведомяването по т. 9 от Механизма, излъчените наблюдатели с право на съвещателен глас и техните заместници представят на министъра на образованието и науката документи, доказващи обстоятелствата по т.10 от Механизма.

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за определяне на общ представител и негови заместници в състава на Комитета за наблюдение на ОП „НОИР“

 1. В изпълнение разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по чл. 6 и ги кани да излъчат общ представител с право на глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и до трима негови заместници в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:
  Група Социално включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи
  • Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
  • Социална фондация „Инди рома 97“
  • Сдружение „Свят без граници“
  • НКФ „КАРИТАС България“
  • Фондация за социална промяна и включване
  • СНЦ „Нов път“
   Група Екология
  • Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“
  • Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“
  • Асоциация на българските черноморски общини
   Група Образование и обучение
  • Национална асоциация на ресурсните учители
  • Фондация „Заедно в час“
  • СНЦ Американски университет в България
   Група Научно-изследователска и развойната дейност
  • Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
   Група Култура
  • Фондация Център за модернизиране на политики
   Група Младеж
  • Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
  • Сдружение „Организация за научно практическо развитие на студентите“
  • Сдружение „Национален младежки форум“
 2. Одобрените организации в срок от 7 работни дни от датата на уведомяване писмено уведомяват главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН за излъчения представител с право на глас и неговите заместници, като прилагат доказателства за общо одобрение на излъчения представител и неговите заместници, съгласно чл. 8, ал. 2 от Механизма.
 3. Излъчените представители с право на глас и неговите заместници трябва да отговарят на критериите посочени в чл. 8, ал. 3 от Механизма.
 4. В срок от 14 дни от уведомяването по чл. 8, ал. 2 от Механизма, излъчените представители с право на глас и техните заместници представят на главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН документи, доказващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от Механизма.

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

1.    В изпълнение разпоредбата на т. 4 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

 • образованието и обучението;
 • предоставянето на информационни услуги;
 • научно-изследователската и развойната дейност;
 • младежта;
 • общественото здраве;
 • интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти;
 • човешките и гражданските права и свободи.

2.    Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в т. 2 от Механизма.
3.    В срок от 15 дни от датата на публикуване на поканата - 16 юни 2014 г., всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до министъра на образованието и науката за участие в избора.
4.    Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
5.    Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от министър на образованието и науката.
6.    Към заявлението се прилагат документите, определени в т. 7 от Механизма.

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

1.    В изпълнение разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

 • човешките и гражданските права и свободи, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • социалното включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи;
 • екологията;
 • образованието и обучението;
 • предоставянето на информационни услуги;
 • научно-изследователската и развойната дейност;
 • културата;
 • младежта;
 • общественото здраве.

2.    Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 2 от Механизма.
3.    В срок от 15 работни дни от датата на публикуване на поканата - 11 юни 2014 г., всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до главния директор на главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" за участие в избора.
4.    Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
5.    Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник-министър председателя и министър на правосъдието.
6.    Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения