Обща информация за Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Начало » Наука » Рамкова програма на ЕС » Обща информация за Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Какво е „Хоризонт Европа“?

Обща информация „Хоризонт Европа“  

(публикувано 20.10.2021 г.)

„Хоризонт Европа“ е деветата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. С бюджет от над 95 милиарда евро за период 2021-2027 г. програмата ще насърчава и подпомага науката и иновациите в Европа. Целта на „Хоризонт Европа“ е да изгради социална и икономическа среда основана на знания, иновации и научноизследователски прогрес.

Приоритетите на „Хоризонт Европа“

Един от основните приоритети на „Хоризонт Европа“ е борбата с изменението на климата и достигането на целите за устойчиво развитие на ООН. Приоритет на програмата е стимулирането на конкурентоспособността и икономическия растеж на Съюза чрез развиването на цифровия единен пазар на Европа. Хоризонт Европа насочва научните изследвания и иновациите към екологичния, социалния и икономическия преход на Европа и свързаните предизвикателства пред съвременното обществото, като очертава и конкретни мисии в науката, които да решат съществени проблеми на 21. век.

Най-важната новост на „Хоризонт Европа“ в сравнение с предишните научноизследователски програми на ЕС са заложените мисии, чието изпълнение ще има значителни положителни резултати за европейските гражданиНай-важната новост на „Хоризонт Европа“ в сравнение с предишните научноизследователски програми на ЕС са заложените мисии, чието изпълнение ще има значителни положителни резултати за европейските граждани. Европейският парламент и Съветът са заложили да има значителен напредък в следните пет области:

  • Справяне с рака. Крайна цел: до 2030 г. са спасени повече от три милиона души, които живеят по-дълго и по-добре.
  • Гарантиране на здрави почви и храни. Крайна цел: до 2030 г. да се гарантира, че 75% от почвите са здрави и ще могат да предоставят основни екосистемни услуги.
  • Адаптиране към изменението на климата, включително трансформация на обществото. Крайна цел: до 2030 г. Европа е подготвена да се справи с климатичните изменения, ускорява се преходът към здравословно и проспериращо бъдеще на планетата, увеличава се мащабът на решенията за постигане на устойчивост, способстваща за постигането на социални трансформации.
  • Климатично неутрални и интелигентни градове. Крайна цел: до 2030 г. се подкрепят, насърчават, промотират и показват 100 европейски града в тяхната системна трансформация към климатична неутралност, като те се превръщат в центрове за експериментиране и демонстрации.
  • Здравословни океани, морски крайбрежни и вътрешни води. Крайна цел: до 2030 г. цялостно изчистване на солените и сладките води в Европа, възстановяване на влошените екосистеми и хабитати, декарбонизирайки по този начин синята икономика с цел устойчиво използване на основните стоки и услуги, които тези води предоставят.

Структурата на „Хоризонт Европа“

Структурата на „Хоризонт Европа“

Рамковата програма „Хоризонт Европа“ е структурирана в три основни стълба и един допълнителен хоризонтален елемент.

Първият стълб на Хоризонт Европа – „Високи постижения в науката“ се състои от – Европейския научноизследователски съвет (ЕНС), създаден още през 2013 г, „Действията „Мария Склодовска-Кюри“ и Европейските научноизследователски инфраструктури. Създаването на втория стълб – „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“, има за цел да постигне максимална интеграция между различните тематични области на Хоризонт Европа. Във втория стълб са обособени 6 клъстера – здравеопазване; култура, творчество и общество; гражданска сигурност; цифрова сфера, промишленост и космическо пространство; климат, енергия и мобилност; храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда. Съвместният изследователски център осигурява свързаността в тези отделни тематични сфери.

Третият стълб – „Иновативна Европа“ е насочен изцяло към ускоряването на иновации, които да доведат до пробив в науката и до бърз пазарен растеж. Той ще осигури единно звено за привличане и подкрепа на всякакви видове новатори и иновативни дружества като МСП, включително и стартиращи предприятия. По този начин трябва ще се гарантира стратегическата автономност на Европейския съюз, като за тази цел е предвидено изграждане на мащабни Европейски екосистеми за иновации с помощта на двете институции включени в този стълб: Европейският съвет по иновации (ЕСИ) и Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ).

Хоризонталната част от структурата на Хоризонт Европа цели да разшири Европейското научно пространство, като преодолеят различията между държавите, традиционно силни в научноизследователската дейност, и държави с по-слаби показатели. Хоризонт Европа предвижда по-тясно сътрудничество между държавите членки в науката, научните изследвания и иновациите на Съюза, чрез което действително да се постигне целта на програмата и да се изгради единна социална и икономическа среда в Европа, основана на знания, иновации и научноизследователски прогрес.

Материали, документи и информация за конкурси, свързани с Рамковата програма, можете да намерите на Българския портал за участие в Хоризонт Европa. и на портала на Европейската комисия за възможности за финансиране и обществени поръчки.

Обща информация „Хоризонт Европа“  (публ. 20.10.2021 г.)


Презентация за Хоризонт Европа (публ. 20.10.2021 г.)

Правила за дейността на националните контактни лица (публ. 20.10.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения