Постановления и решения от 2022 г.

Начало » Документация » Нормативни актове » ПМС и РМС » Постановления и решения от 2022 г.


Решение № 1050 от 21 декември 2022 година за одобряване на актуализирана Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. (публ. 09.01.2023 г.)

Решение  № 1049 от 21 декември 2022 година за изменение на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита” (ЕПЛЮС), одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирана с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 09.01.2023 г.)

Решение № 1017 от 15.12.2022 г. на Министерския съвет за увеличаване капитала на „Студентски столове и общежития” ЕАД (публ. 23.01.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 от 21 декември 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 111 от 2003 г.) (публ. 03.01.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443 от 15 декември 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (публ. 09.01.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 994 от 9 декември 2022 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413 от 8 декември 2022 г. за допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) (публ. 13.12.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 991 от 8 декември 2022 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България
(обн. ДВ. бр.99 от 13 декември 2022 г.) (публ. 13.12.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396 от 1 декември 2022 г. за изменение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.) (публ. 12.12.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 от 24 ноември 2022 г. за изменение и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (ДВ, бр. 26 от 2016 г.) (публ. 30.11.2022 г.)

Решение № 924 от 17.11.2022 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 237 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ (публ. 23.11.2022 г.)

Решение № 919 на Министерския съвет от 17.11.2022 г. за приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г. (публ. 23.11.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 840 на Министерския съвет от 27.10.2022 г.  е удължен срокът на изпълнение по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение № 543 от 2020 г. на Министерски съвет (публ. 01.11.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 839 от 27 октомври 2022 г. за приемане на актуализиран списък на изследователските висши училища (публ. 01.11.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 721 от 5 октомври 2022 година за изменение на Програмата за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентски общежития, стопанисвани от държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ еад, за периода октомври 2021 г. – декември 2021 г. (публ. 17.10.2022 г.)

Решение № 705 от 28.09.2022 г. на Министерския съвет за определяне на представители на министерствата в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките (публ. 02.11.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 681 на Министерския съвет от 21.09.2021 г. за изменение на Решение № 363 на Министерския съвет от 1.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022 – 2023 година (публ. 27.09.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 663 от 15 септември 2022 година за изменение на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., и на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед), одобрена с Решение № 658 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. (публ. 23.09.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 от 17 август 2022 г. за допълнение на Постановление № 283 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование (ДВ, бр. 70 от 2021 г.) (публ. 09.09.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година (oбн. ДВ. бр.69 от 26 август 2022 г.) (публ. 30.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 21 юли 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (публ. 05.08.2022 г.)

Решение № 555 от 29.07.2022 г. на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 04.08.2022 г.)

Решение № 540 от 29.07.2022 г. на Министерския съвет за изменение на решение № 50 на МС от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на МС от 2022 г. (публ. 04.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 15 юли 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.) (публ. 01.11.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 12 юли 2022 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист" (публ. 19.09.2022 г.)

Решение № 392 от 16.06.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища (публ. 02.11.2022 г.)

Решение № 391 от 16.06.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ (НППИ) 2022 - 2025 г. (публ. 10.10.2022 г.)

Постановление № 141 от 24 юни 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 40 от 2000 г.)

Постановление № 136 от 23 юни 2022 г. за преобразуване на Обединения технически колеж - София, и на Техническия колеж - Казанлък, в Технически колеж - София, в структурата на Техническия университет - София

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 9 юни 2022 г. за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономическия университет - Варна (обн. ДВ. бр.44 от 14 юни 2022 г.) (публ. 15.06.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 9 юни 2022 г. за откриване на поделения на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в гр. Свети Николе, Република Северна Македония (обн. ДВ. бр.44 от 14 юни 2022 г.) (публ. 15.06.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 341 от 30 май 2022 година за одобряване проект на Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2022 - 2024 г.

Постановление № 103 от 30.05.2022 г. на МС за изменение и допълнение на Постановление № 144 на МС от 2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища (публ. 02.11.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 30 май 2022 г. за определяне годишния размер на средствата за финансиране на духовните училища от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 30 май 2022 г. за изменение на Постановление № 90 на МС от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 44 от 2000 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 30 май 2022 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г. (обн. ДВ. бр.41 от 3 юни 2022 г.) (публ. 13.06.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 20 май 2022 г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист", приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 1996 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 20 май 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (публ. 02.11.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 363 от 1 юни 2022 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022 – 2023 година (публ. 10.06.2022 г.)

Постановление № 90 от 20 май 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.) (публ. 06.06.2022 г.)

Национални програми за развитие на образованието (от № 1 до № 21), одобрени с  Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет (публ. 17.05.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 283 от 5 май 2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2022/2023 година (публ. 13.05.2022 г.)

Решение  № 278 от 5 май 2022 година за приемане на Национална стратегия на република българия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Национален план за действие за периода 2022-2023 г. (публ. 11.11.2022 г.)

Решение № 217 от 07.04.2022 г. на Министерския съвет за преобразуване на факултета със седалище в гр. Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски” и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски”, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов” и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” в Национален военен университет „Васил Левски” (обн., ДВ, бр. 62 от 2002 г.; изм., бр. 37 от 2018 г.) (публ. 05.05.2022 г.)

Решение № 206 от 07.04.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ (публ. 05.05.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 205 от 7 април 2022 година за одобряване на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (публ. 04.05.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 162 от 24 март 2022 година за одобряване на Програма за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентски общежития, стопанисвани от държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД за периода октомври 2021 г. – декември 2021 г. (публ. 30.03.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 24 март 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 476 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 2021 г.) (публ. 29.03.2022 г.)

Постановление № 32 от 18 март 2022 г. за допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (публ. 29.03.2022 г.)

Постановление № 19 от 25 февруари 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 51 от 2015 г.) (публ. 30.03.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 10 февруари 2022 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2022/2023 година (публ. 15.02.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 3 февруари 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 481 от 2021 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2022 г. (ДВ, бр. 1 от 2022 г.) (публ. 15.02.2022 г.)

­Постановление № 7 от 21 януари 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.  (публ. 15.02.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 50 от 3 февруари 2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.  (публ. 11.02.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 21 януари 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучи-лищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.)
(oбн. ДВ. бр.7 от 25 януари 2022 г.) (публ. 28.01.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 12 януари 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(oбн. ДВ. бр.5 от 18 януари 2022 г.) (публ. 28.01.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения