5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2022 » 5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

5. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 5

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


Ръководител: Борис Герасимов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:

Стела Колева – експерт, координатор на информационни технологии, дирекция "Информационни и комуникационни технологии", тел.: 02 9217 459, e-mail: [email protected];
Лилия Дамянова – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, тел.: 02 9217 717, e-mail: [email protected];

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2022 г. (публ. 10.06.2022 г.)

Приложение 1.а/б - Задължителни изисквания към електронните дневници за детски градини, училища, ЦПЛР и ЦСОП (публ. 10.06.2022 г.)

Приложение 2а. Изисквания към изграждане/доизграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата (публ. 10.06.2022 г.)

Методика за определяне размера на финансирането за интернет и електронни дневници (публ. 10.06.2022 г.)

 

Срокове за кандидатстване

Дейност   Начален срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване
Дейност „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование“ 15.06.2022 г. 23.06.2022 г.
Дейност „Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование и внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес, в това число и модела 1:1“    
  • етап 1 – Кандидатстване за оборудване за фронтално обучение.
15.06.2022 г. 23.06.2022 г.
  • етап 2 – Кандидатстване за компютърна техника.
30.06.2022 г. 08.07.2022 г.
Дейност „Средства за електронен дневник за детски градини“ 24.06.2022 г. 08.07.2022 г.
Дейност „Средства за софтуер за професионално обучение“ 24.06.2022 г. 08.07.2022 г.
Дейност „Средства за изграждане и доизграждане на Wi-Fi мрежи“ 24.06.2022 г. 08.07.2022 г.
Дейност „Средства за интернет свързаност на училища, ЦПЛР и ЦСОП“ 25.08.2022 г. 10.09.2022 г.
Дейност „Средства за електронни образователни ресурси и електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП“ 25.08.2022 г. 10.09.2022 г.

 

Списък на училищата, класирани за интерактивни дисплеи (публ. 12.07.2022 г.)

Списък на училищата, класирани за компютърна техника - етап 2 (публ. 01.08.2022 г.)

Списък на училищата, които ще получат средства за софтуер за професионално обучение (публ. 01.08.2022 г.)

Списък на училищата, класирани за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи (публ. 01.08.2022 г.)

 

Списък на детските градини, които ще получат комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор (публ. 01.08.2022 г.)

Списък на детските градини, които ще получат преносим компютър (публ. 01.08.2022 г.)

Списък с разпределение на средствата за електронен дневник на детските градини по общини (публ. 01.08.2022 г.)

 

С ПМС № 261 от 29 август 2022 г. (публ. ДВ бр. 71, от дата 02.09.2022 г.) са одобрени допълнителни трансфери, разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на:
         - дейност 5.4. „Внедряване на образователни електронни ресурси и съдържание, софтуер за професионално обучение, софтуерни продукти за администриране и управление на учебния процес, както и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес" - средства за електронен дневник на детските градини по общини, средства за софтуер за професионално обучение;
         - дейност 5.6. „Изграждане/доизграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование и изграждане на нови Wi-Fi зони, както и дейности, свързани с обезпечаване на работоспособността им“ - средства за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи.

 

Списък на училищата, ЦСОП, ЦПЛР, класирани за получаване на средства за електронен дневник по НП ИКТ 2022 (публ. 02.11.2022 г.)

Списък на училищата, ЦПЛР и ЦСОП, които ще получат средства за Интернет свързаност (публ. 02.11.2022 г.)

Второ класиране на училищата, които ще получат компютърна техника (преносими компютри) - етап 2 (публ. 07.12.2022 г.)

 

С ПМС № 417 от 12 декември 2022 г. (публ. ДВ бр. 100, от дата 16.12.2022 г.) са одобрени допълнителни трансфери, разпределени по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на:
       - дейност 5.4. „Внедряване на образователни електронни ресурси и съдържание, софтуер за професионално обучение, софтуерни продукти за администриране и управление на учебния процес, както и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес“ - средства за електронен дневник на институциите от системата на училищното образование;
       - дейност 5.5. „Осигуряване на свързаност и средства за интернет на училищата и ресурсните центрове на бюджетна издръжка и средства за развитие и поддръжка на опорната мрежа. Внедряване на модерни технологии за управление на WAN мрежата на МОН, прилежащите регионални структури и образователните институции“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения