9. НП „Иновации в действие“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2022 » 9. НП „Иновации в действие“

 

9. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 9

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Иновации в действие“


Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“ и приложенията към тях, утвърдени със Заповед № РД09-3915/16.08.2022 г. (публ. 17.08.2022 г.)

Приложение и Приложение 4 - Протоколи (публ. 17.08.2022 г.)

Приложение 5  Декларация (публ. 17.08.2022 г.) 


Ръководител:
Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02/9217 430, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Илияна Славова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 636, e-mail: [email protected];
Евгения Пушникова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected];
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 547, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected].


Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Списък на одобрените училища по НП “Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 година по Модул 1 (публ. 21.11.2022 г.)

Кандидатства се от 01 септември до 21 октомври 2022 година чрез електронната платформа https://ischools.mon.bg.


Модул 2 „Форуми за иновации в образованието“

Списък на одобрените училища за Регионални форуми по НП „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 година по Модул 2; (публ. 21.11.2022 г.)Кандидатства се от 01 септември до 21 октомври 2022 година чрез електронната платформа https://ischools.mon.bg.


Модул 3 „Създаване на условия за иновации в образованието“

От 01 септември до 01 октомври 2022 година по предложение на РУО, спрямо изминал период.


Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

Списък на одобрените училища по НП “Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 година по Модул 4 (публ. 21.11.2022 г.)

Кандидатства се от 01 септември до 21 октомври 2022 година чрез електронната платформа https://ischools.mon.bg.


Модул 5 „Създаване на методика и ресурси за STEM образование в STEM среда“

Кандидатства се от 13 юни до 25 декември 2022 година – изпълнението е възложено на Националния STEM център.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения