Законодателство

Начало » План за възстановяване и устойчивост » Законодателство

Национално законодателство (публ. 26.05.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №157 от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 09.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн. - ДВ, бр. 36 от 13.05.2022 г.) 

РЕШЕНИЕ № 568 от 2 август 2021 година за организацията и координацията на участието на Република България в Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз

Европейско законодателство (публ. 26.05.2022 г.)

Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България

Приложение към Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България

Анализ на плана за възстановяване и устойчивост на България, придружаващ Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България

Насоки за държавите членки (част 1 от 2)

Насоки за държавите членки (част 2 от 2)

Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2105 на Комисията от 28 септември 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на методика за отчитане на социалните разходи

Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2106 на Комисията от 28 септември 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на общите показатели и подробните елементи на набора от показатели за възстановяване и устойчивост

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения