Архив

Начало » План за възстановяване и устойчивост » Архив

Политика на Министерството на образованието и науката за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности като Структура за наблюдение и докладване по Плана за възстановяване и устойчивост съгласно приложение, утвърдена със Заповед № РД09-1726/ 04.08.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ.  04.08.2023 г.)
Отменена със Заповед № РД09-3531/01.11.2023 г. (публ. 01.11.2023 г.)


Приключило обществено обсъждане на Концепция (публ. 27.10.2022 г.)

Проект на Концепция за изграждане на училищна STEM среда чрез реализиране на инвестиционен проект С1.I1 „STEM центрове и иновации в образованието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, стълб 1 „Иновативна България“, компонент 1 „Образование и умения“ (публ. 27.10.2022 г.)
1. Приложение 1 - Списък на допустимите кандидати и разпределение на средствата по дейности; (публ. 27.10.2022 г.)
2. Приложение 2 - Типови спецификации на оборудване за STEM центровете. (публ. 27.10.2022 г.)

Изграждането на училищна STEM среда по Плана за възстановяване и устойчивост се планира да се реализира чрез процедура на директно предоставяне на средства с конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестициите всички държавни и общински училища в страната. Дейностите ще се изпълняват от съответното държавно или общинско училище в качеството му на самостоятелен възложител по ЗОП.

Писмени възражения и предложения по проекта Концепция за изграждане на училищна STEM среда могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected] в срок до 10.11.2022 г. включително.


Приключило обществено обсъждане на План за действие за периода 2022-2024 година (публ. 09.11.2022 г.)

Публикуван е за обществено обсъждане

Бележки, становища и предложения по проекта на Плана могат да бъдат изпращани към отдел „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 09.12.2022 включително.


Приключило обществено обсъждане на Насоки (публ. 09.11.2022 г.)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. 
Крайна дата за подаване на предложения и възражения: 02.12.2022 г. 23:59 ч.


Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) цели да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19.

В рамките на Стълб 1 "Иновативна България", Компонент 1 „Образование и умения“ от НПВУ се планират следните инвестиции в областта на образованието:

Инвестиционен проект 1 „STEM центрове и иновации в образованието“

 • Изграждане на Национален STEM;
 • Създаване на 3 регионални STEM центъра;
 • Създаване на повече от 2240 училищни STEM центъра в цялата страна.

Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“

Публикуван е отново за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (публ. 09.08.2022 г.)

  • Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НВПУ;
  • Придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции - основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищната и училищната образователна среда, оборудване и обзавеждане на обновената образователна среда на общо минимум 57 детски градини и 83 училища, от които 24 професионални гимназии да се превърнат в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение;
  • Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на нова сграда - не по-малко от 8 нови детски градини и 8 училища;
  • Ремонт и рехабилитация на минимум 23 общежития в системата на образованието;
  • Изграждане на минимум 3 студентски кампуса.

Инвестиционен проект 4 „Младежки центрове“

Публикуване на проекти на Насоки за кандидатстване по инвестиция „Младежки центрове“ от Стълб 1 „Иновативна България”, Компонент 1 „Образование и умения”, План за възстановяване и устойчивост на Република България (публ. 24.08.2022 г.)

Публикувани са за обществено обсъждане проекти на Насоки за кандидатстване по инвестиция „Младежки центрове“ от Стълб 1 „Иновативна България”, Компонент 1 „Образование и умения”

1. Документи по процедура BG-RRP-1.008 - А1 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в областни градове)
2. Документи по процедура BG-RRP-1.009 - А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)

Писмени възражения и предложения по проектите на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected], както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020), в срок до 17.09.2022 г. включително.


Проекти на Насоки за кандидатстване по инвестиция „Младежки центрове“ (областни градове) от Стълб 1 „Иновативна България”, Компонент 1 „Образование и умения”

Проекти на Насоки за кандидатстване по инвестиция „Младежки центрове“ (в градове, които не са областни) от Стълб 1 „Иновативна България”, Компонент 1 „Образование и умения”

  • Изграждане на минимум 10 броя младежки центрове (в областни градове);
  • Разширяване и осъвременяване на работата на центровете за подкрепа на личностното развитие (по чл. 26 от ЗПУО) или създаване на Центрове за подкрепа на личностното развитие на деца и младежи (в градовете, в които няма ЦПЛР), които не са областни за превръщането им в модерни Центрове за подкрепа на личностното развитие – 10 броя;
  • Създаване на национален фокусен център.

Индикативен график за изпълнение на инвестициите за образование от Плана за възстановяване и устойчивост (публ. 31.05.2022 г., акт. 01.08.2022 г.)

Таблица за отразяване на предложения и коментари по Концепцията за процедура: „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, получени в периода на обществено обсъждане 18.04. – 04.05.2022 г. (публ. 31.05.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения