Архив - 2022 на обявления за свободни позиции за работа по проекти

Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти » Архив - 2022 на обявления за свободни позиции за работа по проекти

Подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004 (позиция по проекта - Експерт „Организация и контрол на техническата отчетност и мониторинга“) по проект „Студентски практики – Фаза 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (публ. 08.12.2022 г.)

Резултат от подбор за външен експерт за позицията: Експерт „Организация и контрол на техническата отчетност и мониторинга“ по проект „Студентски практики  - Фаза 2“ (публ. 29.12.2022 г.)

Списък на допуснатите кандидати и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен „Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004 (позиция по проекта – „Експерт „Организация и контрол на техническата отчетност и мониторинга“) – по проект за директно предоставяне на БФП BG05M2ОP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ (публ. 19.12.2022 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 16.12.2022 г. вкл. (публ. 08.12.2022 г.)


Подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта - Експерт „Администриране на държавни помощи и отчитане“) по проект по процедура BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“, финансирана от Програма „Образование“ 2021-2027 г. (публ. 23.11.2022 г.)


Резултат от проведен външен подбор по проект „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование" (публ. 06.01.2023 г.)

Списък на допуснатите кандидати до събеседване по обявата за подбор  за експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта - Експерт „Администриране на държавни помощи и отчитане“) по проект по процедура BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ (публ. 29.11.2022 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 29.11.2022 г. вкл. (публ. 23.11.2022 г.)


Подбор на външен експерт за позицията външен експерт на длъжност „Координация с училища, взаимодействие, проучвания и измерване на резултати“ по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 16.05.2022 г.)

Резултат от подбор за външен експерт за позицията „Координация с училища, взаимодействие, проучвания и измерване на резултати“ по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 03.06.2022 г.)

Списък на допуснатите кандидати до събеседване по обявата за подбор на външен експерт за позицията „Координация с училища, взаимодействие, проучвания и измерване на резултати“ по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 25.05.2022 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 23.05.2022 г. (публ. 16.05.2022 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Организация и отчитане на проект“ по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 07.04.2022 г.)

Резултат от подбор за външен експерт за позицията  „Организация и отчитане на проект“ по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 20.04.2022 г.)

Списък на допуснатите кандидати до събеседване по обявата за подбор на външен експерт за позицията „Организация и отчитане на проект“ по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 15.04.2022 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 14.04.2022 г. (публ. 07.04.2022 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 31.03.2022 г.)

Резултат от подбор за външен експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 26.04.2022 г.)

Списък на допуснатите кандидати до събеседване по обявата за подбор на външен експерт за позицията „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 12.04.2022 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 07.04.2022 г.(публ. 31.03.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения