Стартира Българо-швейцарска програма за научни изследвания и обмен на учени

Начало » Наука » Новини и събития » Стартира Българо-швейцарска програма за научни изследвания и обмен на учени

(публ. 15.03.2023 г.)

В Рамково споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз (ратифицирано със закон, приет от 48-ото Народно събрание на 14 декември 2022 г.) е включена тематична област „Научни изследвания и иновации“, към която са предвидени следните три програмни компонента:

  1. Многостранна изследователска програма

    Тази мярка предвижда многостранни съвместни изследователски проекти за укрепване на устойчиви партньорства между лица и институции в областта на научните изследвания и иновациите. Целта е да се създадат многостранни връзки и дълготрайни мрежи в областта на научните изследвания между Швейцария, България и останалите държави членки на ЕС-13. Предвижданият ангажимент на Швейцария по тази мярка е в размер на 6 млн. швейцарски франка и представлява 85% от общото финансиране. Останалите 15%, или 1 058 800 швейцарски франка, са национално съфинансиране и следва да бъдат предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). Приблизителният размер на индивидуалния бюджет за един проект е 350 000 швейцарски франка за период от 4 години.
  2. Програма за мобилност, позволяваща на български учени да посетят швейцарска изследователска институция („SCIEX”)

    Целта на тази мярка за подкрепа е да се повиши ефективността на българските университети и научни институции чрез развитие на научния потенциал на перспективни млади учени. Предвижданият финансов ангажимент на Швейцария по тази мярка е в размер на около 2 млн. швейцарски франка.
  3. Швейцарска подкрепа за насърчаване на млади таланти („PROMYS”)

    Целта на тази мярка е млади учени от ЕС-13, които са учили или работили в Швейцария, да получат подкрепа да продължат кариерата си в една от страните от ЕС-13. Предвижданият ангажимент на Швейцария и по тази мярка е в размер на около 2 млн. швейцарски франка.


Националното съфинансиране по компонент 2 и компонент 3 отново е в размер на 15%, или 352 941 швейцарски франка, за всеки от двата компонента. Тези средства също следва да бъдат предвидени в бюджета на МОН. Приблизителният размер на бюджета за един проект по „PROMYS“ е 625 000 швейцарски франка за период от 5 години.

Очакванията са през втората половина на 2023 г. да бъдат обявени процедурите за набиране на проектни предложения, като по всяка вероятност първите проекти в изпълнение ще са през 2024 година.

Основната цел на предстоящия конкурс ще бъде да се повиши конкурентоспособността на участващите изследователи и да се интегрират те по-добре в международни изследователски мрежи. Ще се насърчават високите научни постижения (т.нар. „excellent science“). Предвижда се конкурсът да се обяви едновременно във всички участващи страни. Всички проекти ще бъдат с продължителност между 36 и 48 месеца и трябва да приключат до 31 август 2029 г. Те ще се разработват от швейцарски партньор и най-малко двама партньори от две страни от ЕС-13. Ще бъдат обхванати специфични проблеми във всички научни области с акцент към социалните и хуманитарните науки.

Програмни оператори по трите гореописани мерки съгласно Рамковото споразумение са Швейцарската национална научна фондация и дирекция „Наука“ в МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения